LETÖLTHETŐ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

A GIRONDE Háztartási és Kozmetikai Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

(3333 Terpes, Petőfi u. 2-4.)

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

 

Jóváhagyta: Csepcsányi Béla ügyvezető

 

Hatályos: 2021. június 01. napjától visszavonásig vagy a módosításig

A Szabályzat a Gironde Kft. tulajdona, a Társaság írásos engedélye nélkül bármilyen formában történő felhasználása tilos

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA.. – 3 –
 2. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐK SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGEI. – 4 –

III.         FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK.. – 5 –

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA.. – 7 –
 2. A MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK.. – 9 –
 3. AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS – 12 –

VII.       AZ ADATKEZELŐ TOVÁBBI ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI. – 15 –

VIII.      AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA.. – 27 –

 1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE.. – 28 –
 2. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS. – 32 –
 3. AZ ÉRINTETTEK JOGAI. – 33 –

XII.       JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK.. – 37 –

XIII.     A SZABÁLYZATTAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK.. – 39 –

MELLÉKLET… – 39 –

 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA

 

A Gironde Kft. (3333 Terpes, Petőfi u. 2-4. szám) alatti székhelyű cég (a továbbiakban: Adatkezelő/Társaság) a jelen adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzaton (továbbiakban: Szabályzat) keresztül tájékoztatja az érintett természetes személyeket az Adatkezelőként általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési gyakorlatáról.

Adatkezelő a természetes személy partnerei és ügyfelei személyes adatainak kezelését kiemelten fontosnak tartja, ennek megfelelően a személyes adatokat bizalmasan kezeli és adatok biztonsága érdekében megtesz minden szükséges – technikai, szervezési – intézkedést. E körben az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szabályzatban rögzített adatkezelése megfelel a vonatkozó – magyar és Európai Uniós – jogszabályokban foglaltaknak, ezen belül is mindenekelőtt a 2018. május 25. napját követően kötelezően alkalmazandó GDPR előírásainak.

A Szabályzat megalkotása során az Adatkezelő a jogszabályokon kívül figyelemmel volt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH/Hatóság) ajánlásaira, tájékoztatóira ezen belül is mindenekelőtt az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29. napján kiadott ajánlásban rögzítettekre, valamint a munkahelyi adatkezelések alapvető követelményeiről 2016. október 28. napján kiadott tájékoztatóban foglaltakra.

A Szabályzatot, annak tartalmát az Adatkezelő bármikor jogosult megváltoztatni. A Szabályzat jelenlegi, 2021. június 01. napjától hatályos változata, az abban ismertetett fogalom meghatározások, az érintetti jogok, a jogorvoslati formák ugyanúgy tartalmazzák a jogalkotónak az Infotv.-en a GDPR-re tekintettel – a 2018.07.26. napján és 2018.08.25. napján – elvégzett módosításait, mint ahogy azt Társaságunk már a Szabályzat legutóbbi – 2019. május 15. napjától hatályos – változatában is már feltüntette. Természetesen az esetleges további jogszabály változásokat követően az Adatkezelő a szükséges módosításokat elvégzi és a Szabályzat hatályos változatát a weboldalán a www.gironde.hu, www.lorinhungary.hu, www.justhouseholds.hu elektronikus elérhetőség alatt haladéktalanul közzéteszi. A Szabályzatban foglaltakat az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek fogadja el, azokat betartva jár el a személyes adatok kezelése során.

A Szabályzat kapcsán felmerült kérdéseit az alábbi email címre, vagy a II. pontban megadott további elérhetőségeire várja az Adatkezelő:  info@gironde.hu

Az Adatkezelő adatkezeléseit elsősorban – de nem kizárólagosan – az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • a személy és vagyonvédelmi valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvtv.)
 • a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv tv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
 • a 2017. évi CL törvény az adózás rendjéről (továbbiakban: Art.)
 • a 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról (továbbiakban: Posta tv.)
 • a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC tv. (továbbiakban: Be.)

A Szabályzat célja: rögzíti az Adatkezelő által kezelt természetes személyek (érintettek) adatainak kezelésére vonatkozó elveket, tájékoztatja az érintetteket a személyes adataikkal kapcsolatban őket az Adatkezelővel szemben megillető jogaikról, azok gyakorlásának módjáról, az Adatkezelő által kezelt személyes adataikról, illetve a jogok gyakorlásához szükséges adatkezelői elérhetőségekről és jogorvoslati formákról.

A Szabályzat emellett tükrözni kívánja az Adatkezelő elkötelezettséget az adatvédelem területén és törekvését arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a NAIH állásfoglalásoknak, tájékoztatóknak megfelelő adatkezelési gyakorlatot folytasson.

A Szabályzat időbeli hatálya: 2021. június 01. napjától visszavonásig, vagy a Szabályzat módosításáig.

A Szabályzat személyi hatálya: a Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre és az Adatkezelő adatkezelése révén érintett valamennyi természetes személyre, kifejezetten ideértve a Társasággal üzleti kapcsolatban álló jogi személyek munkavállalói (képviselői) adataira is.

A Szabályzat tárgyi hatálya: a tárgyi hatály az Adatkezelő valamennyi adatkezelésére kiterjed attól függetlenül, hogy az elektronikus vagy papír alapú.

Az Adatkezelő teljes adatvédelmi dokumentációja számos egyéb – jelen Szabályzattól formailag elkülönült, külön okiratba foglalt – dokumentumból áll, amelyek közül a jelentősebbeket az alábbi felsorolás tartalmazza. A dokumentumok a Társaság 3333 Terpes, Petőfi u. 2-4. szám alatti székhelyén kerültek elhelyezésre.

 1. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat és mellékletei
 2. Elektronikus megfigyelőrendszer szabályzata és annak mellékletei
 3. Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról szóló tájékoztatók/piktogramok kameránként
 4. Hatásvizsgálat az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásához
 5. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
 6. Adatfeldolgozói megállapodások
 7. Céges eszközök (internet, telefon, számítógép, autó, e-mail fiók) szabályzata
 8. Adatvédelmi incidens nyilvántartás
 9. Adatvédelmi tájékoztató munkavállalók részére
 10. Iratkezelési szabályzat és annak mellékletei
 11. Hozzájáruló nyilatkozatok kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéshez, nyereményjátékban történő részvételhez, önéletrajz kezeléséhez
 12. Érdekmérlegelési tesztek az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges adatkezelésekről: ideértve a céges eszközök szabályzata révén végzett adatkezeléseket is
 13. Titoktartási nyilatkozatok
 14. Informatikai szabályzatok
 15. Belső adatvédelmi szabályzat

 

 1. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselők személye, elérhetőségei

 

ADATKEZELŐ:

CÉGNÉV: GIRONDE Háztartási és Kozmetikai Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-09-022679

SZÉKHELY: 3333 Terpes, Petőfi út 2-4.

ADATKEZELÉS HELYE: 3333 Terpes, Petőfi út 2-4.

INTERNETES ELÉRHETŐSÉGEI: www.gironde.hu   www.lorinhungary.hu  www.justhouseholds.hu  weboldalak.

ADÓSZÁM: 11175171-2-10

KÉPVISELI: Csepcsányi Béla ügyvezető

EMAIL CÍM: info@gironde.hu

TELEFONSZÁM: 06-36/561-130

FAX: 06-36/371-022

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐK :

NÉV: Dr. Hovancsek Zsolt egyéni ügyvéd

TELEFONSZÁM: 06-20/580-0441

EMAIL CÍM: drhovancsek.zsolt@gmail.com

NÉV: Dr. Weisz Norbert egyéni ügyvéd

TELEFONSZÁM: 06-70-9309313

EMAIL CÍM: drweisz.norbert@gmail.com

 

 • FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A Szabályzatban használt kiemelten fontos fogalmak meghatározását és ahol indokoltnak tartjuk magyarázatát (dőlt betűvel szedve) az alábbiakban rögzítjük a GDPR és néhány esetben – ahol releváns – az Infotv. fogalom meghatározásával egyezően:

személyes adat GDPR: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen pl.: az érintett természetes személynek a kamera révén rögzített képmása, és egyéb a kamera által rögzített személyes adata, mint pl. az érintett magatartása, mint az érintettre levonható következtetés. De ide tartozik az érintett születési helye ideje, IP címe, email címe, vagy telefonszáma is, vagy egy honlapon keresztül információt, ajánlatot kérő azonosított, vagy azonosítható természetes személy is.

az érintett jogai a GDPR alapján: tájékoztatáshoz való jog, személyes adatokhoz való hozzáférés joga, helyesbítés joga, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog ideértve a profilalkotást is, bírósághoz, Hatósághoz fordulás joga, ezek határideje, eljárási szabályai, kártérítés, sérelemdíj. Az érintetteket megillető jelen pontban felsorolt jogok részletes magyarázata, kifejtése a XI. pontjában található.

adatkezelő GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Jelen esetben a Szabályzat II. pontjában rögzített jogi személy.

adatkezelés GDPR: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Ilyen pl. az Adatkezelő székhelyén üzemelő kamera által megfigyelt területre belépő személyről készült felvétel tárolása az Szvtv.-ben meghatározott időtartamig, majd ezt követően a felvétel törlése.

Alkalmazott/Munkavállaló: az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy más pl. megbízási jogviszonyban álló természetes személy.

adattovábbítás Infotv.: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

adatfeldolgozó GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Ilyen jogi vagy természetes személyek pl. azok a külső biztonságtechnikai cégek, akik számos esetben a kamerák üzemeltetését az adatkezelői utasítások alapján ellátják, de ilyen személyek pl. a tárhelyszolgáltatók, vagy a könyvelők is. Az adatfeldolgozók egyebekben a részükre átadott, hozzáférhetővé tett adatokat az adatkezelő utasításainak megfelelően kötelesek kezelni, az átadott adatok vonatkozásában saját maguk részére adatgyűjtést nem végezhetnek, az adatokkal önállóan érdemi döntést (pl. az adat törlése) nem hozhatnak.

adatfeldolgozás Infotv.: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége

adattörlés Infotv.: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

adatmegsemmisítés Infotv.: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Pl. a kamerafelvételek végleges törlése az Szvtv.-ben meghatározott határidő lejártát követően, vagy a számítógépes nyilvántartásból való végleges törlés, vagy a papír alapú nyilvántartás bármilyen módon pl. iratmegsemmisítő útján történő megsemmisítése.

különleges adat: Infotv.: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

genetikai adat GDPR: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered. Ilyen adatokat az Adatkezelő nem kezel.

biometrikus adat GDPR: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, Ilyen például az Adatkezelő székhelyén üzemelő kamerarendszer révén rögzített arckép vagy ilyen pl. a daktiloszkópiai adat.

egészségügyi adat GDPR: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. Ilyen adatokat az Adatkezelő – kivéve a munkavállalók esetleges betegségével, keresőképtelenségével, vagy az adott munkakör betöltéséhez szükséges kötelezően kezelendő adatokat – nem kezel.

az adatkezelés korlátozása GDPR: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; pl. abban az esetben, ha az érintett vitatja az adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogosságát.

profilalkotás GDPR: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. Ilyen jellegű adatkezelést az Adatkezelő a munkavállalók vagy egyéb érintettek tekintetében nem végez.

álnevesítés GDPR: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

címzett GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

harmadik fél GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

az érintett hozzájárulása GDPR: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Ilyen pl. amikor az érintett az Adatkezelő hírlevelére személyes adatainak megadása mellett önkéntesen feliratkozik és hozzájárul az általa megadott adatoknak az Adatkezelő általi kezeléséhez.

adatállomány Infotv.: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

nyilvántartási rendszer GDPR: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

adatvédelmi incidens GDPR: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Ilyen lehet pl. egy külső behatás pl. hacker támadás, amely az Adatkezelő által kialakított adatbiztonsági rendszer olyan sérülésével jár, amelynek következtében az adatokhoz illetéktelen személyek férhetnek hozzá.

weboldal/honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.gironde.hu www.lorinhungary.hu www.justhouseholds.hu weboldalak.

közösségi oldal: az Adatkezelő által felügyelt, gondozott Facebook oldalak:

https://www.facebook.com/pages/biz/local/Gironde-kft/160671347467025/

https://www.facebook.com/Gironde-Cosmetics-Household-1460367734179678/

https://www.facebook.com/lorinhungary/

 

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

GDPR előírásai alapján az Adatkezelő által tiszteletben tartott és magára nézve kötelezően alkalmazott adatkezelési elvek az alábbiak:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

Adattakarékosság elve: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság elve: az adatkezelő felelős az előzőekben felsorolt elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Szükségesség és arányosság elve: lényegét tekintve megegyezik az adattakarékosság elvével.

Privacy by design elve: bár ezt az elvet konkrétan nem nevesíti ilyen néven a GDPR, de a Preambulum 78. cikkében és a Rendelet 25. cikkében egyértelműen megtalálható. Lényege: egy olyan tudatos adatvédelmi gondolkodásmód, amelyre figyelemmel az adatkezelő az adatkezelés során, ill. az adatkezelés módjának meghatározásakor olyan technikai és szervezési intézkedéseket pl. az álnevesítést hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelem elveinek, másrészt az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR alapján

GDPR:

A GDPR 6 cikke alapján az adatkezelés jogszerűsége abban az esetben áll fenn, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike (ezekből legalább egy) teljesül:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; pl: hírlevél küldés, álláspályázatra benyújtott önéletrajz meghatározott ideig történő őrzése

Az Adatkezelő e helyütt és a VII. pontban felsorolt konkrét adatkezelési tevékenységeknél is egyaránt felhívja az érintettek figyelmét, hogy amennyiben az adatkezelés jogalapja önkéntes, (emailben, faxon vagy postai úton papír alapon) írásban adott hozzájáruláson alapul, abban az esetben az érintett az önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával.

A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; az Adatkezelőtől ajánlatkérés, majd azt követően szerződéskötés.
 2. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékek értékesítésekor kiállított bizonylatok (számlák) megőrzésének kötelezettsége a számvitelről szóló 2000 évi C tv. alapján
 3. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; az Adatkezelő esetében nem releváns pl. humanitárius vészhelyzet, életveszély
 4. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges: az Adatkezelő esetében szintén nem releváns pl. közhatalmi jogosítványok gyakorlása körében
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek: erre példa az Adatkezelő által üzemeltetett elektronikus megfigyelőrendszer, vagy a munkavállalóknak átadott céges eszközök ellenőrzése.

 

Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

Az Adatkezelő az kezelt személyes adatok jogalapját a Szabályzat V. VI. és VII. pontjaiban minden egyes adatkezelési tevékenység esetében külön-külön feltünteti függetlenül attól, hogy az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán, szerződés teljesítéséhez, jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelésen, vagy az az Adatkezelő jogos érdekén alapul.

Az adatkezelés(ek) időtartama

Az adatkezelések jogalapjához hasonlóan azok időtartamát az Adatkezelő a Szabályzatban szintén minden egyes adatkezelési tevékenység esetében külön-külön feltünteti függetlenül attól, hogy az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán, szerződés teljesítésén, jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelésen, vagy az Adatkezelő jogos érdekén alapul.

 

    V. A MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

V/1. A munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, fenntartásával és megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés.

A „Gironde” Kft. a NAIH korábbi álláspontjával és az Mt. 10.§ (3) bekezdésében előírtakkal egyezően – nem készít fénymásolatot sem a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszüntetése, sem az Mt-ből származó igény érvényesítése céljából a munkavállalók személyi igazolványairól, lakcímkártyájáról, vagy egyéb személyes okmányáról. A munkavállaló kötelessége azonban, hogy a személyi igazolványát, lakcímkártyáját és az összes további szükséges személyes iratát – ideértve többek között az egészségügyi kiskönyvét, jogosítványát, targonca vezetői engedélyét stb. – a munkahelyén munkaidőben mindig magánál tartsa és az illetékes Hatóság által lefolytatott ellenőrzés során azokat bemutassa.

Az Adatkezelő a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint a munkavállalók kötelezően rögzítendő adatait a különböző okmányokból feljegyzi és azokat átadja az adóhatóság és más hatóságok részére függetlenül attól, hogy az munkaviszony létesítésén, egyszerűsített foglalkoztatáson vagy megbízási jogviszonyon alapul.

A jogviszony létesítése a munkavállaló részéről önkéntes, ugyanakkor az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény I. számú mellékletének 3. pontja alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11. § alapján.

 

A kezelt adatok munkaviszony esetén:

 • családi és utónév,
 • adóazonosító jel,
 • születési hely, idő,
 • anyja neve,
 • biztosítási jogviszony kezdete, kódja, megszűnése,
 • a biztosítás szünetelésének időtartama,
 • nyugdíjas törzsszám: (nyugdíjas munkavállaló esetén)
 • heti munkaidő,
 • lakcím,
 • FEOR-szám,
 • heti munkaidő,
 • bruttó bér,
 • munkakör, munkaköri leírás,
 • munkavégzés helye,
 • nettó bér,
 • TAJ szám,
 • végzettség,
 • szakképzettség,
 • szakképesítés, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma,
 • ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utóneve, születési helye, anyja születési családi és utóneve és a biztosított állampolgársága,
 • bankszámlaszám (amennyiben a munkabér fizetése a munkavállaló bankszámlájára történik) telefonszám, email cím
 • jogosítvány száma: (amennyiben a munkakör ellátásához jogosítvány szükséges)
 • erkölcsi bizonyítvány (amennyiben jogszabály alapján a munkakör ellátásához szükséges)
 • alkalmassági vizsgálat eredménye (amennyiben a munkakör ellátásához szükséges)

Kezelt adatok egyszerűsített foglalkoztatás esetén:

 • munkavállaló neve (családi és utónév),
 • születési hely, idő,
 • anyja neve,
 • munkáltató adószáma,
 • a munkavállaló adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
 • az egyszerűsített foglalkoztatás jellege,
 • a munkaviszony napjainak száma,
 • munkaviszony kezdete és megszűnése,
 • munkakör megnevezése,
 • munkavégzés helye,
 • bruttó bér,
 • nettó bér,
 • lakcím
 • bankszámlaszám (amennyiben a munkabér fizetése a munkavállaló bankszámlájára történik), telefonszám, email cím
 • jogosítvány száma: (amennyiben a munkakör ellátásához jogosítvány szükséges)
 • erkölcsi bizonyítvány (amennyiben jogszabály alapján a munkakör ellátásához szükséges)
 • alkalmassági vizsgálat eredménye (amennyiben a munkakör ellátásához szükséges)

Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén:

 • családi és utónév,
 • adóazonosító jel,
 • születési hely, idő,
 • anyja neve,
 • biztosítási jogviszony kezdete, kódja, megszűnése,
 • a biztosítás szünetelésének időtartama,
 • lakcím,
 • FEOR-szám,
 • TAJ szám,
 • heti munkaidő,
 • bruttó megbízási díj,
 • nettó megbízási díj,
 • szakképesítés, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma,
 • bankszámlaszám (amennyiben a munkabér fizetése a munkavállaló bankszámlájára történik) telefonszám, email cím
 • jogosítvány száma: (amennyiben a munkakör ellátásához jogosítvány szükséges)
 • erkölcsi bizonyítvány (amennyiben jogszabály alapján a munkakör ellátásához szükséges)
 • alkalmassági vizsgálat eredménye (amennyiben a munkakör ellátásához szükséges)

 

Az érintettek köre: azok a természetes személyek, akik az Adatkezelővel valamely fentiekben rögzített formában munkaviszonyt vagy egyéb olyan pl. megbízási jogviszonyt létesítenek, amely alapján az Adatkezelőnek az adó, vagy más hatóság(ok) felé jogszabályokban rögzített bejelentési kötelezettsége keletkezik.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő vonatkozó jogszabályokban rögzített kötelezettségeinek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat az érintett munkavállaló kilépése naptári évének végétől – tekintettel a Ptk. 6:22. § -ában rögzített általános elévülési időre – számított 5 évig tartja nyilván, de a munkaügyi, társadalombiztosítási, és bér nyilvántartásokat az Adatkezelő nem selejtezi le.

Az adatkezelés folyamata és az arról való tájékoztatás: az Adatkezelő minden érintett munkavállalóval közli a jogszabályon alapuló bejelentési kötelezettségét, hogy mely adatok tekintetében van bejelentési kötelezettsége.

Amennyiben az érintett az adatait nem kívánja megadni és ezáltal az Adatkezelő jogszabályokban előírt bejelentési kötelezettségét teljesíteni nem tudja, abban az esetben a munkavállalóval semmilyen formában munkaviszony nem létesíthető. Amennyiben az érintett munkavállaló az Adatkezelő bejelentési kötelezettségéhez szükséges adatközlést megadja vele az Adatkezelő az adott – munkavégzésre irányuló – jogviszonyt létrehozza és a jogszabályokban előírt formában szükséges bejelentéseket az illetékes hatóságoknak, szerveknek (NAV, OEP) stb. elektronikus úton vagy papír alapon megteszi.

Adatkezelő a munkaszerződéstől független külön okiratban rögzíti a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos teljes körű adatvédelmi tájékoztatását, kifejezetten ideértve a munkavállalóknak biztosított céges eszközök (internet, email cím, telefon, gépjármű, számítógép) használatára vonatkozó szabályzat munkavállaló általi megismerését, valamint az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának, valamint az Elektronikus Megfigyelőrendszer Szabályzatának munkavállaló általi megismerését és annak tudomásul vételét. Az ezen adatkezelésekhez szükséges érdekmérlegelési tesztek elérhetők a www.gironde.hu, www.lorinhungary.hu, www.justhouseholds.hu elérhetőség alatt, csakúgy, mint a munkavállalók telefon és e-mail címének kezeléséhez tartozó érdekmérlegelési teszt is.

A munkavállalók email címét és vagy vezetékes, ill. mobiltelefonszámát az Adatkezelő a munkaviszony létesítését követően a munkaviszony fennállása alatt jogos érdekének érvényesítése miatt kezeli. A munkaviszony megszűnését (a szükséges igazolások és egyéb munkaügyi iratok kiadását és a felek egymással szembeni teljeskörű elszámolását) követően ezeket az adatokat az Adatkezelő törli.

A munkavállalók részére külön okiratban nyújtott tájékoztatás részletesen tartalmazza a munkavállalókat megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket is.

 

V/2. Az Adatkezelő munkaviszonnyal összefüggésben végzett – munkavállalókat érintő – további adatkezelései és az azokra vonatkozó egyéb szabályok, szabályzatok.

A Gironde Kft. csak abban az esetben kér a munkavállalótól egészségügyi alkalmassági vizsgálatot, amennyiben azt munkaviszonyra vonatkozó szabály írja elő és az az adott munkaviszony betöltéséhez szükséges. Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatokat a Társaság nem ismeri meg és nem kezeli egyetlen érintett munkavállaló adatát sem a célon túlterjeszkedő mértékben. A Társaság az egészségügyi szolgáltatótól származó alkalmassági eredmény alapján dönt az érintett munkavállaló egészségügyi alkalmasságáról, tehát a Társaság csak az egészségügyi alkalmasság tényét bizonyító adatot kezeli.

A munkavállalók betegségére, keresőképtelenségére vonatkozó adatokat a Társaság csak a Munka Törvénykönyvében meghatározott jog vagy kötelezettség teljesítése céljából kezeli.

A munkavállalótól a Társaság csak abban az esetben kér és kezel erkölcsi bizonyítványban, jogosítványban rögzített adatokat, amennyiben azt jogszabály írja elő.

A Társaságnak a munkavállalók személyes adatait illetően folytatott adatkezelése vagy

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján – azaz szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelésen – (pl. munkaszerződés megkötéséhez), vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontján – azaz jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelésen – (pl. a munkavállalók adatainak bejelentése az Art. alapján a NAV felé) vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján – azaz a Társaság jogos érdekének érvényesítéshez szükséges adatkezelésen – (pl. a kamerarendszer üzemeltetése) alapul.

A munkavállalókat érintő adatkezelésekről a Társaság a munkavállalókat az adatkezelés megkezdése előtt előzetesen – a munkavállaló által ellenjegyzett – fentiekben hivatkozott munkaszerződéstől független, külön okiratban tájékoztatja, illetve pl. a kamerarendszer esetében minden egyes kamerával megfigyelt területre történő belépés előtt az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról kihelyezett tájékoztató/piktogram útján valamint az irodahelyiségében elérhető részletes kameraszabályzat útján tájékoztatja.

Emellett az Adatkezelő azon munkavállalók számára, akiknek a munkavégzéséhez céges eszközöket biztosít (internet, telefon, email, autó, számítógép) a céges eszközök használatával együtt járó adatkezelések ellenőrzésének részletes szabályait külön szabályzatban határozta meg.

A Társaság azon munkavállalók esetében, akik részére banki átutalás révén fizeti meg a munkabér és egyéb járandóságokat az VII/3. pontban rögzített szempontok és feltételek szerinti adatkezelést végez.

A munkavállalók személyes adatainak címzettjei: a Társaság ügyvezetője, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, emellett további címzettek a Társaság munkaügyi, illetve könyvelési feladatait ellátó munkavállalói és a könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozó. Ezek a személyek a feladataik ellátásához szükséges mértékben ismerhetik meg a személyes adatokat titoktartási nyilatkozat és adatfeldolgozói megállapodás megkötése mellett.

 1. AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő a székhelyén elektronikus megfigyelőrendszert/kamerarendszert üzemeltet, amely kamerarendszer az Szvtv. 31. § (1) bekezdésében felsorolt célokkal (az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, veszélyes anyagok őrzése, üzleti fizetési, bank és értékpapírtitok védelme, vagyonvédelem) összhangban került kiépítésre.

Továbbá az Adatkezelőnek az Szvtv.-ben felsorolt célok mellett jogos érdeke fűződik a vállalkozáshoz való joga és foglalkoztatási kötelezettsége alapján a vállalkozása gazdaságos működéséhez a munkafolyamatok hatékonyságához, a tevékenységek ellátásának biztonságához, a munkavégzés során a vagyonvédelemhez és ezekkel összefüggésben az ellenőrzéshez.

Az Adatkezelő a kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatosan adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásáról döntött, amely hatásvizsgálat végzése során kifejezetten figyelemmel volt a 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoportnak (továbbiakban: munkacsoport) az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésével kapcsolatosan tett WP 248 számú iránymutatásában javasolt szempontokra, különös tekintettel az iránymutatás III/C. pontjában rögzített – a már folyamatban lévő adatkezelési műveletekre vonatkozó – javaslataira.

Adatkezelő a lefolytatott hatásvizsgálat szempontjait, a lehetséges kockázatok ellensúlyozása érdekében tett intézkedéseit teljes terjedelmében – a munkacsoport iránymutatásában biztosított lehetőséggel élve – nem hozza nyilvánosságra, azonban a hatásvizsgálat eredményét az alábbiakban közli az érintettekkel:

 1. A hatásvizsgálat eredményeképp megállapíthatóvá vált, hogy a Rendelet 35. cikkének (1) bekezdésében nevezett – a természetes személyek jogait és szabadságait fenyegető és a hatásvizsgálat indokát jelentő – valószínűsíthetően fennálló magas kockázat a hatásvizsgálatban részletesen meghatározott adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések eredményeképp az Adatkezelő által alkalmazott kamerás megfigyelés tekintetében már nem áll fenn.
 2. Az érintettek részére fennmaradó kockázatok elfogadható szintre (mértékre) csökkentek, nem állnak fenn sem olyan – az iránymutatásban konkrétan megnevezett – körülmények, amelyek révén az érintettek visszafordíthatatlan következményekkel szembesülnének, sem olyanok, amelyeket az érintettek ne tudnának leküzdeni. Az adatkezelés lehetséges kockázatai következményeit illetően nem fenyegeti az érintetteket olyan veszély, amely az életüket veszélyeztetné, részükre jogosulatlan elbocsátást, vagy pénzügyi nehézséget eredményezne.
 3. Nincs reális veszélye annak sem, hogy az Adatkezelő által rögzített és tárolt kamerafelvételekhez jogosulatlan hozzáférés veszélye állna fenn, az Adatkezelő teljes körűen – fizikai, logikai és adminisztratív tekintetben – mindent megtett annak érdekében, hogy egy adatvédelmi incidens bekövetkeztét megakadályozza és az érintett természetes személyek személyiségi jogait csak a legszűkebb mértékben korlátozza.

Az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszer működésére az érintettek figyelmét minden egyes kamera által megfigyelt területre történő belépés előtt írásos, 1 oldalas tájékoztatás és ezzel együtt kihelyezett kamera piktogram hívja fel.

A minden egyes kamera által megfigyelt terület előtt elhelyezett írásos, 1 oldalas tájékoztatás informálja az érintettet az az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatok tárolásával kapcsolatos információkról, az érintett jogairól, az Adatkezelő személyéről, elérhetőségéről, továbbá arról, hogy az Adatkezelő nem vesz igénybe a felvételek kapcsán adatfeldolgozót, nem végez profilalkotást.

Emellett az Adatkezelő a kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos részletes szabályokat a külön okiratban található „Elektronikus megfigyelőrendszer szabályzata” megnevezésű okiratban rögzítette. A kameraszabályzat annak mellékleteivel együtt minden érintett számára (a munkavállalókat is ideértve) rendelkezésre áll az Adatkezelő székhelyén az irodahelyiségben.

 

A kamerarendszer üzemeltetése révén folytatott adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Társaság jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6 cikk (1) bekezdés f) pont,

A kamerarendszer révén érintettek (megfigyeltek) köre: a Társaság munkavállalói, valamint mindazon természetes személyek, akik a kamerarendszerrel megfigyelt területre bemennek, ill. ott bent maradnak, benn tartózkodnak.

A kamerarendszer révén kezelt adatok köre: az érintett arcképmása és egyéb a kamera által rögzített személyes adata (tartózkodási hely, idő stb.) az érintett magatartása, az érintettre levonható következtetés.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

A kamerarendszer révén folytatott adatkezelés céljai: pl: vagyonvédelem, a Társaság üzleti titkainak védelme, a Társaság székhelyén jogosulatlanul tartózkodók tevékenységének rögzítése. A konkrét célok minden egyes kamera esetében külön-külön kerültek meghatározásra a kameraszabályzatban.

A kamerarendszer révén folytatott adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő nem határozott meg hosszabb tárolási határidőt az Szvmt. 31. § (2) bekezdéseiben korábban (2019.04.26-ig) hatályos időtartamhoz képest, amelynek megfelelően az Adatkezelő felhasználás hiányában elektronikusan tárolja a felvételeket 3 munkanapig.

A kamerarendszer által rögzített felvételeket illetően végzett adatfeldolgozás: a Társaság nem vesz igénybe adatfeldolgozót a kamerarendszerrel összefüggésben.

A kamerarendszer által rögzített felvételeket illetően végzett adattovábbítás: a Társaság nem továbbítja a kamerarendszer által rögzített felvételeket harmadik személynek.

A kamerarendszer által rögzített felvételeket illetően végzett nemzetközi adattovábbítás: nincs

A kamerarendszer által rögzített felvételeket illetően végzett automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

Az Adatkezelő által üzemeltetett – minden nap non-stop 24 órás üzemmódban működő – rendszer kamerái csak és kizárólag képrögzítést végeznek, hangrögzítést egyik kamera sem végez. Az elektronikus megfigyelőrendszer kiépítését az Adatkezelőtől független külső vállalkozás végezte, amely vállalkozás azonban a kiépített kamerás megfigyelőrendszer által közvetített ún. élőképekhez, valamint a rendszer által rögzített felvételekhez egyaránt nem rendelkezik semmilyen hozzáférési (megtekintési) jogosultsággal.

Emellett a rendszer által közvetített élőképek és a rögzített felvételek semmilyen célból nem kerülnek sem továbbításra, sem feldolgozásra az Adatkezelőn kívül harmadik személy részére, leszámítva a szabálysértési vagy büntetőügyben eljáró hatóságokat, illetve amennyiben a felvételek pl. munkajogi, ill. polgári jogi igény, felelősség érvényesítéséhez, megállapításához szükségesek.

A felvételek tárolása az Adatkezelő telephelyén található szerveren történik. A szerver zárható Rack szekrényben van elhelyezve, amely kamerával megfigyelt és csak meghatározott szűk kör rendelkezik hozzá kulccsal.

A felvételek tárolási idejével kapcsolatosan az Adatkezelő a személy és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól rendelkező 2005. évi CXXXIII. tv. (továbbiakban: Szvmt.) korábban hatályos 31. § (2) bekezdésében rögzített három munkanapos előírást – felhasználás hiányában – maradéktalanul betartja, a kamerarendszer folyamatos üzemeltetése ezen jogszabályi előírásra tekintettel történik.

 

Az Adatkezelő a kamerák aktuális (élőképének) és a rögzített felvételek visszanézésére jogosult személyek körét a lehető legkisebb személyi körre szűkítette. Ennek megfelelően a kamerák aktuális élőképét csak és kizárólag a jogosultsággal rendelkező munkavállalók (az adatkezelési célok/adatkezelői jogos érdek megvalósítása érdekében) és az Adatkezelőnél döntési jogkörrel rendelkező ügyvezető, ill. a gazdasági vezető jogosult megismerni.

A rögzített felvételeket csak és kizárólag az ügyvezető, ill. a gazdasági vezető jogosult visszanézni a kameraszabályzatban rögzített garanciális intézkedések mellett. A kamerarendszer és az általa rögzített (tárolt) felvételek, azok biztonsági mentései informatikai szempontból egyaránt fokozottan védettek annak érdekében, hogy illetéktelen személyek a felvételekhez semmilyen formában ne férhessenek hozzá.

Az Adatkezelő által megvalósított konkrét adatbiztonsági intézkedésekről bővebb tájékoztatás érhető el jelen Szabályzat VIII. pontjában az „Adatkezelés biztonsága” fejezet alatt.

 • AZ ADATKEZELŐ TOVÁBBI ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI

Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) és (2) bekezdései alapján jelen szabályzaton keresztül tájékoztatja az érintetteket az általa, ill. a megbízásából eljáró adatfeldolgozó részéről végzett adatkezelési műveleteket illetően az alábbi információkról:

 • az adatkezelő elérhetőségeiről
 • az adatvédelmi tisztviselők nevéről és elérhetőségeiről
 • az adatkezelés jogalapjáról
 • az érintettek köréről
 • a kezelt adatok köréről, gyűjtésének forrásáról
 • az adatkezelés céljáról
 • az adatkezelés időtartamáról
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következményéről
 • adatfeldolgozó személyéről, adatfeldolgozás céljáról
 • adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettjéről
 • nemzetközi adattovábbítás címzettjéről, jogalapjáról
 • az automatizált döntéshozatal, profilalkotás tényéről
 • az érintettet megillető jogokról, jogorvoslati lehetőségekről
 • az adatkezelés körülményeit illetően fennálló minden további érdemi tényről

A GDPR 13 cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt további információk (érintettek jogai, felügyeleti hatósághoz benyújtható panasz jogáról, bírósághoz fordulás joga stb.) a Szabályzatban külön pontokban (XI. XII.) összefoglalva találhatók meg. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy automatizált döntéshozatalt és profilalkotást az általa kezelt személyes adatok tekintetében semmilyen formában nem végez.

Az Adatkezelő a gazdasági tevékenységével összefüggésben folytatott gyártás és forgalmazás során az alábbi adatkezeléseket végzi:

VII/1. A Társaság jogi és magánszemély üzleti partnereinek (viszonteladók, beszállítók, fuvarozók, szállítók stb.) alkalmazásában álló természetes személy munkavállalók (képviselők) adatainak kezelése

A Társaságnak a vele kapcsolatban álló vagy kapcsolatba lépő jogi és magánszemély (pl. egyéni vállalkozó) üzleti partnereivel a szerződések megkötése, az üzleti kapcsolattartás, a termékáramlás folyamatosságának biztosítása érdekében jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az adott üzleti partner részéről kapcsolattartóként kijelölt természetes személy munkavállalónak (képviselőnek) a nevét, telefonszámát, email címét és esetlegesen a postai elérhetőségét (lakcímét) ismerje és kezelje.

Ezen elérhetőségek ismerete nélkül az üzleti kapcsolat kiépítése, fenntartása, az üzleti szerződések teljesítése, azok folyamatossága teljességgel ellehetetlenülne. Az ezen adatkezelés jogalapjaként megjelölt Adatkezelői jogos érdek érvényesítéséhez szükséges érdekmérlegelési tesztet a Társaság lefolytatta, az jelen Szabályzat mellékleteként a Társaság adatvédelmi dokumentációjának részét képezi.

 • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Társaság jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6 cikk (1) bekezdés f) pont,
 • az érintettek köre: a Társaság valamennyi jogi és magánszemély (egyéni vállalkozó) üzleti partnerének alkalmazásában álló természetes személy, akinek, mit kapcsolattartónak a személyes adatát a Társaság a jogos érdeke érvényesítése céljából kezeli.
 • kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen lakcím (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám).
 • az adatkezelés célja: A Társaság jogi személy/egyéni vállalkozó üzleti partnerével szerződés megkötése, üzleti kapcsolattartás, termékáramlás folyamatosságának biztosítása és az ehhez szükséges kapcsolattartás.
 • az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat, ill. az érintett képviselői minőségének megszűnését követő 5 év, kivéve, ha valamelyik jogszabály pl. Számv.tv. ennél hosszabb időtartamot ír elő.
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a szerződéskötés és/vagy az üzleti kapcsolattartás meghiúsulása.
 • az adatok forrása: az adott üzleti partner részéről kapcsolattartóként kijelölt személytől.
 • adatfeldolgozó: ennél az adatkezelésnél jellemzően az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Amennyiben mégis szükséges, abban az esetben: Szekeres Réka egyéni vállalkozó, székhelye: 3332 Sirok Liget út 39. e-mail: moderator@gmail.com, telefonszám: +36/70-673-2999 bérszámfejtési feladatok végzése és munkaügyi kötelezettségek teljesítése céljából, továbbá a Pronett Agria Kft. székhelye: 3300 Eger, Tévesztő köz 5. cégjegyzékszáma: 10-09-024690, e-mail: smider.tunde@pronettagria.hu telefon: +36/30-678-3656 könyvvizsgálói feladatok, számviteli kötelezettségek céljából. jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
 • adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során az adatfeldolgozón kívül adatot harmadik személynek.
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

VII/2. Számlák és egyéb bizonylatok kiállítása az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékekkel összefüggésben:

Az Adatkezelő az általa gyártott és forgalmazott termékek értékesítéséhez kapcsolódóan a természetes személy üzleti partnerek részére számlát és ahhoz kapcsolódóan egyéb bizonylatokat állít ki és kezel (pl. az érintett részéről kitöltött megrendelőlap). A bizonylatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő időtartamig őrzi.

 • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékekből vásárol és a vásárlásról számlát kér.
 • kezelt adatok köre: számla esetén: név, lakcím (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a termék darabszáma, ellenértéke (fizetendő végösszeg), a megfizetett áfa összege, választott fizetési mód, a termék vásárlásának dátuma, egyéni vállalkozó esetén adószám (közösségi adószám), egyéb bizonylat esetén a bizonylatban előírt tartalom szerint.
 • az adatkezelés célja: a megvásárolt termékek ellenértékének megfizetését igazoló bizonylat kiállítása, az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése.
 • az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a terméket megvásárló természetes személy nem kaphat névre szóló számlát.
 • az adatok forrása: az érintettől.
 • adatfeldolgozó: Szekeres Réka egyéni vállalkozó, székhelye: 3332 Sirok Liget út 39. e-mail: moderator@gmail.com, telefonszám: +36/70-673-2999 bérszámfejtési feladatok végzése és munkaügyi kötelezettségek teljesítése céljából, továbbá a Pronett Agria Kft. székhelye: 3300 Eger, Tévesztő köz 5. cégjegyzékszáma: 10-09-024690, e-mail: smider.tunde@pronettagria.hu telefon: +36/30-678-3656 könyvvizsgálói feladatok, számviteli kötelezettségek céljából jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
 • adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során az adatfeldolgozón kívül adatot harmadik személynek
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

 

VII/3. Termék értékesítéssel, munkabér kifizetéssel és saját fizetési kötelezettséggel összefüggésben kezelt bankszámla adatok

Az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékek ellenértékének megfizetése az üzleti partnerek részéről jellemzően banki átutalás révén történik. Emellett az Adatkezelő az általa foglalkoztatott munkavállalók munkabérét és egyéb járandóságát szintén banki átutalás révén fizeti meg, ill. ugyancsak banki átutalás révén teljesíti a saját pénzügyi kötelezettségeit is üzleti partnereivel szemben.

Az üzleti szerződések teljesítésének folyamatossága érdekében az Adatkezelő biztosítja az érintett részére a banki átutalás lehetőségét. Adatkezelő az átutalásokkal összefüggésben tudomására jutott bank és üzleti titkok megóvása érdekében ezeket az adatokat csak azon munkavállalói részére teszi elérhetővé, akiknek a feladatai ellátásához ez szükséges, ezen felül a könyvelési feladatokat ellátó munkavállaló és adatfeldolgozó részére hozzáférhető az adat.

 • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékekből vásárol és a vásárlás ellenértékét banki átutalás révén fizeti ki, valamint mindazon természetes személy üzleti partner, amely részére az Adatkezelő banki átutalás révén teljesít, továbbá mindazon munkavállalók, akiknek a munkabérét és egyéb juttatását az Adatkezelő banki átutalás útján fizeti meg.
 • kezelt adatok köre: számlatulajdonos neve, bankszámla adatai, a vásárlás, saját fizetési kötelezettség, ill. munkabér (egyéb juttatás) értéke (összege) a közlemény rovatban a vásárlással, fizetési kötelezettséggel, vagy a munkabér átutalással összefüggésben feltüntetett azonosító adatok, az átutalás időpontja.
 • az adatkezelés célja: a vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés adatainak és összegének ellenőrzése, a saját fizetési kötelezettségek teljesítése, a teljesítés megkönnyítésének elősegítése, a munkavállalók munkabérének és egyéb járandóságának megfizetése.
 • az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett vásárló nem tud banki átutalás révén fizetni, az érintett üzleti partner irányába az Adatkezelő nem tud banki átutalás révén teljesíteni, valamint az érintett munkavállaló részére nem teljesíthető munkabér és egyéb járandóság banki átutalás révén.
 • az adatok forrása: az érintettől, valamint a banki átutalás révén érintett természetes személy üzleti partnertől és munkavállalótól.
 • adatfeldolgozó: Szekeres Réka egyéni vállalkozó, székhelye: 3332 Sirok Liget út 39. e-mail: moderator@gmail.com, telefonszám: +36/70-673-2999 bérszámfejtési feladatok végzése és munkaügyi kötelezettségek teljesítése céljából, továbbá a Pronett Agria Kft. székhelye: 3300 Eger, Tévesztő köz 5. cégjegyzékszáma: 10-09-024690, e-mail: smider.tunde@pronettagria.hu telefon: +36/30-678-3656 könyvvizsgálói feladatok, számviteli kötelezettségek céljából. jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
 • adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során az adatfeldolgozón kívül adatot harmadik személynek
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

 

VII/4. Ajánlatkérés (elektronikus formában, postai úton, vagy faxon keresztül)

Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy már meglévő vagy lehetséges jövőbeli üzleti partnerei, ill. a termékei iránt érdeklődő személyek, viszonteladók, beszállítók stb. ajánlatkéréssel forduljanak hozzá. Az ajánlatkérés egyaránt lehetséges elektronikus, postai vagy fax készülék útján. Telefonon érkezett ajánlat esetén az Adatkezelő kéri az érintettet, hogy ajánlatát valamelyik előzőekben jelzett írásos formában tegye meg.

Az ajánlatkérés beérkezése után az Adatkezelő elkészíti az érintett számára adott ajánlatot és a megadott kapcsolattartási formán keresztül juttatja el számára.

 • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér, a személyes adatainak megadása mellett
 • a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, fax szám, üzenet (ajánlat) tárgya, postai úton érkezett kérés esetén az ajánlatot kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb. házszám, emelet ajtó, irányítószám).
 • az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat adása és az ehhez szükséges kapcsolattartás
 • az adatkezelés időtartama: az adott ajánlat érvényességi idejének lejártáig
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az ajánlatkérés meghiúsulása
 • az adatok forrása: az érintettől.
 • adatfeldolgozó: nincs
 • adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot harmadik személynek
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

Az érintett a jelen pontban megnevezett személyes adataira vonatkozó és a megjelölt adatkezelési célhoz írásban (emailben, faxon vagy postai úton papír alapon) adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

VII/5. Információkérés (elektronikus formában, postai úton, vagy faxon keresztül)

Az Adatkezelő ugyancsak lehetővé teszi, hogy már meglévő vagy lehetséges jövőbeli üzleti partnerei, ill. a termékei iránt érdeklődő személyek, viszonteladók, beszállítók stb. minden egyéb, az ajánlatkérés körébe nem tartozó tárgyban információt kérjenek tőle. Az információkérés egyaránt lehetséges elektronikus, postai vagy fax készülék útján.

Telefonon érkezett kérdés esetén az Adatkezelő kéri az érintettet, hogy a kérdést valamelyik előzőekben jelzett írásos formában tegye fel, kivéve, ha a kérés egyszerűen és azonnal megválaszolható, annak semmilyen formában történő dokumentálása sem szükséges. Pl. az érintett a saját nevének és egyéb adatainak közlése nélkül az Adatkezelő munkanapokon történő elérhetősége (nyitvatartási ideje) iránt érdeklődik.

 • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől a termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatosan információt kér a személyes adatainak megadása mellett és kérése nem tartozik az ajánlatkérés körébe.
 • a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, fax száma, üzenet tárgya (postai úton érkezett kérés esetén az információt kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a kérés tartalma.
 • az adatkezelés célja: az érintett számára információ (válaszadás) nyújtása és az ehhez szükséges kapcsolattartás
 • az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az információkérés meghiúsulása
 • az adatok forrása: az érintettől.
 • adatfeldolgozó: nincs
 • adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot harmadik személynek
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

 

Az érintett a jelen pontban megnevezett személyes adataira vonatkozó és a megjelölt adatkezelési célhoz írásban (emailben, faxon vagy postai úton papír alapon) adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

VII/6. Álláspályázatra, hirdetésre jelentkezők érintettek adatainak kezelése

Adatkezelő kezeli az általa meghirdetett álláspályázatra – elektronikus úton vagy papír alapon – jelentkezett személyek önéletrajzait és azok mellékleteit. A felvételt nem nyert személyek pályázati anyagait az Adatkezelő a pályázat lezárását és az álláshely (munkakör) betöltését követően haladéktalanul megsemmisíti, kivéve azon pályázók anyagát, akiknek a pályázati anyagát egy következő esetleges újabb pályázat során esélyesnek ítéli.

Ezen személyek pályázati anyagát – külön erre a célra adott írásbeli hozzájárulást követően – további 3 évig kezeli. Természetesen amennyiben az érintett kéri az Adatkezelő ebben az esetben is haladéktalanul törli az adatokat.

 • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, álláshirdetésre jelentkezik.
 • a kezelt adatok köre: név, születési hely, idő, a megpályázott munkakör pontos megnevezése, az eddigi tapasztalatok, korábbi munkahelyek, iskolai végzettség, jogosítvány, nyelvvizsga (amennyiben az adott munkakörhöz szükséges) motivációs levél, e-mail cím, vagy postai lakcím, egyéb az adott munkakör betöltése szempontjából fontos releváns képességek, készségek, esetlegesen egészségügyi adat, ha a munkakör betöltéséhez szükséges, a megadott adatok kezeléséhez történő hozzájárulás 3 évig, ha a pályázó érintett nem nyer felvételt.
 • az adatkezelés célja: az Adatkezelő által meghirdetett álláshirdetésre történő jelentkezés és az ehhez szükséges kapcsolattartás.
 • az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásig, illetve amennyiben az érintett nem került felvételre és hozzájárult az adatkezeléshez, abban az esetben a jelentkezéstől számított 3 évig, kivéve ha az érintett korábban kéri az adatai törlését.
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem tud jelentkezni az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra.
 • az adatok forrása: az érintettől.
 • adatfeldolgozó: nincs
 • adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot harmadik személynek
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

Az érintett a jelen pontban megnevezett személyes adataira vonatkozó és a megjelölt adatkezelési célhoz írásban (emailben, faxon vagy postai úton papír alapon) adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

VII/7. Marketing adatbázis, hírlevél, reklám küldés

Az Adatkezelő azon természetes személy érintettek részére, akiktől a marketing, reklám célú üzenetek küldéséhez külön írásos hozzájárulással rendelkezik, hírlevelet és egyéb marketing tartalmú üzeneteket küld. Az érintett természetesen mindennemű kötöttségtől mentesen bármikor visszavonhatja korábban adott hozzájárulását.

 • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, , a Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése
 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő hírlevél szolgáltatását igénybe veszi a hírlevélre való feliratkozással, a személyes adatainak megadása mellett
 • a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a direktmarketing célú üzenetekhez és a hírlevél, reklám üzenetekhez adott hozzájárulás.
 • az adatkezelés célja: az érintett számára tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól hírlevél és reklámüzenetek formájában (pl.: akciók, hírek, események, szolgáltatások, árak változása, marketing célú adatbázis építése stb.). A hírlevélről és reklám üzenetekről az érintett bármikor díjmentesen és mindennemű kötöttség, feltétel nélkül leiratkozhat a marketing@gironde.hu email címre, vagy az Adatkezelő jelen Szabályzat II. pontjában megadott elérhetőségeire küldött elektronikus levélen keresztül. Továbbá személyre szabott marketing ajánlatok küldése.
 • az adatkezelés időtartama: az érintett önkéntes hozzájárulása visszavonásáig. Az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozottak listáját kétévente felülvizsgálja és a további hírlevelek küldéséhez megerősítő e-mailt kér. Amennyiben az érintett 1 héten belül nem küld megerősítő e-mailt, abban az esetben az Adatkezelő törli az érintettet a hírlevél listáról.
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem kap hírlevelet, ill. a korábban feliratkozott érintett a megerősítő e-mail hiányában további hírleveleket már nem kap.
 • az adatok forrása: az érintettől.
 • adatfeldolgozó:
 1. One Online Kft. székhely: 3300 Eger, Kapás utca 54. cégjegyzékszám: 10 09 029941 adószám: 14911295-2-10 telefonszám: +36 70 636 0894 e-mail: info@oneonline.hu marketing tevékenységek végzése céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 2. MÉDIACENTER HUNGARY Kft. székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3.II/6., cégjegyzékszám: 03-09-114492, adószám: 13922546203, email: mediacenter@mediacenter.hu, telefonszám: 06/76-575-023, online tárhely biztosítása céljából a lorinhungary.hu, www.justhouseholds.hu, weboldalaknál jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 3. ForumSoft Kft. székhely: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 67. cégjegyzékszám: 13-09-128715, adószám: 11948829213 e-mail: support@netforum.hu tel: 0626/500-075, online tárhely biztosítása céljából gironde.hu weboldalnál jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 • adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot harmadik személynek.
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

 

Az érintett a jelen pontban megnevezett személyes adataira vonatkozó és a megjelölt adatkezelési célhoz írásban (emailben, faxon vagy postai úton papír alapon) adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

VII/8. Munkabaleseti jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelések

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 87. § 3. pontja alapján a munkabaleset fogalma: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját tulajdonában álló, bérleti vagy más szerződés alapján, továbbá egyéb megállapodás alapján biztosított járművel történt.

Amennyiben a munkavállaló a fenti fogalom meghatározás alá tartozó balesetet szenved az Adatkezelő – lehetőség szerint a balesetet szenvedett munkavállalóval és egyéb, a baleset körülményeinek kivizsgálásában fontos személyekkel pl. szemtanúkkal közösen – haladéktalanul felveszi az 5/1993. (XII:26.) MüM rendelet 4/a. mellékletében rögzített munkabaleseti jegyzőkönyvet (továbbiakban: jegyzőkönyv). Amennyiben több sérült is van mindegyik sérültről külön jegyzőkönyv felvétele történik.

 • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, évi XCIII. tv. 64. §-68. §-ai, 5/1993. (XII:26.) MüM rendelet 4/a. melléklete
 • az érintettek köre: valamennyi munkavállaló, aki munkabalesetet szenved.
 • a kezelt adatok köre: a jegyzőkönyvben kötelezően rögzítendő adatok: név, TAJ szám, születési név, anyja neve, születési helye, születési ideje, neme, állampolgársága, lakcíme, telefonszáma (a sérült tudtával és hozzájárulásával), foglalkozása (FEOR), foglalkoztatási jogviszonya, foglalkoztatás jellege.
 • az adatkezelés célja: a munkabalesetet követően az illetékes hatóság (munkavédelmi felügyelőség), társadalombiztosítási kifizetőhely, ill. biztosítótársaság értesítése és az egyéb szükség szerinti jogi lépések megtétele, a munkabalesetet szenvedett sérült munkavállaló(k) azonosítása
 • az adatkezelés időtartama: az jegyzőkönyv felvételétől számított öt évig.
 • az adatok forrása: az érintettől, szemtanúktól, elsősegélyt nyújtó személyektől, fényképekből, videófelvételekből.
 • adatfeldolgozó: Szekeres Réka egyéni vállalkozó, székhelye: 3332 Sirok Liget út 39. e-mail: moderator@gmail.com, telefonszám: +36/70-673-2999 bérszámfejtési feladatok végzése és munkaügyi, számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, továbbá a Pronett Agria Kft. székhelye: 3300 Eger, Tévesztő köz 5. cégjegyzékszáma: 10-09-024690, e-mail: smider.tunde@pronettagria.hu telefon: +36/30-678-3656 könyvvizsgálói feladatok, számviteli kötelezettségek céljából. jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
 • adattovábbítás: Munkavédelmi Felügyelőség, társadalombiztosítási kifizetőhely, érintett biztosítótársaság és esetlegesen egyéb hatóság, bíróság, rendőrség részére. Emellett a sérült részére, elhalálozása esetén hozzátartozója részére. adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

 

VII/9. Üzleti partnerek nyilvántartása

Az Adatkezelő elektronikus/papír alapú nyilvántartást vezet valamennyi természetes személy és jogi személy üzleti partneréről, ill. a jogi személy üzleti partnerek kapcsolattartásra kijelölt természetes személy képviselőjéről.

Az ezen adatkezelés jogalapjaként megjelölt Adatkezelői jogos érdek érvényesítéséhez szükséges érdekmérlegelési tesztet a Társaság lefolytatta, az jelen Szabályzat 2. számú mellékleteként a Társaság adatvédelmi dokumentációjának részét képezi.

 • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Társaság jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6 cikk (1) bekezdés f) pont,
 • az érintettek köre: a Társaság valamennyi természetes személy és jogi személy üzleti partnere, ill. a jogi személy üzleti partnerek kapcsolattartásra kijelölt természetes személy képviselője
 • kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen – jellemzően egyéni vállalkozóknál – lakcím (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám). A képviselt üzleti partner adatai (név, cégjegyzékszám, adószám, székhely) a partner esetleges fizetési, szállítási kedvezményei, korábbi rendelési adatai, fizetési preferenciái.
 • az adatkezelés célja: A GDPR 5. cikk 1 bekezdés d) pontjában rögzített pontosság elvére figyelemmel a Társaság kiemelt figyelmet fordít az üzleti partnerek és azok képviselői adatainak a pontosságára, azok változása esetén az adatok haladéktalan helyesbítésére, a nyilvántartás naprakészen tartására. Ezáltal a nem megfelelő személynek, vagy nem megfelelő elérhetőségre küldött e-mailek, levelek, sms-ek küldésének lehetősége és vele együtt az esetleges adatvédelmi incidensek bekövetkezésének lehetősége is nagymértékben lecsökken. A naprakész és pontos nyilvántartás emellett nagymértékben elősegíti az adott üzleti partnerrel történő folyamatos kapcsolattartást, a megkötött szerződések teljesítését, a fennálló szerződéses viszony aktuális főbb jellemzőinek (kedvezmények, rendelési mennyiségek, fizetési preferenciák stb.) gyors áttekintését, továbbá különböző statisztikai célokat is szolgál.
 • az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat, ill. az érintett képviselői minőségének megszűnését követő 5 év, kivéve, ha valamelyik jogszabály pl. Számv.tv. ennél hosszabb időtartamot ír elő. Az Adatkezelő az 5 éves adatkezelési időtartam meghatározásánál a Ptk. 6:22 §-ában meghatározott általános elévülési idő 5 éves időtartamát vette figyelembe.
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az üzleti partneri viszony meghiúsulása.
  • az adatok forrása: az érintettől.
 • adatfeldolgozó: Szekeres Réka egyéni vállalkozó, székhelye: 3332 Sirok Liget út 39. e-mail: moderator@gmail.com, telefonszám: +36/70-673-2999 bérszámfejtési feladatok végzése és munkaügyi kötelezettségek teljesítése céljából, továbbá a Pronett Agria Kft. székhelye: 3300 Eger, Tévesztő köz 5. cégjegyzékszáma: 10-09-024690, e-mail: smider.tunde@pronettagria.hu telefon: +36/30-678-3656 könyvvizsgálói feladatok, számviteli kötelezettségek céljából jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
 • adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során az adatfeldolgozón kívül adatot harmadik személynek.
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

 

VII/10. Nyereményjáték szervezése

Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintettnek arra, hogy az általa szervezett – www.lorinhungary.hu, www.justhouseholds.hu weboldalain es/vagy ezzel egyidejűleg az adatkezelő Facebook oldalán keresztül is meghirdetett, népszerűsített – nyereményjátékokon részt vegyen.

 • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A §-a és a Grt. 6 § (1) és (5) bekezdése
 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő részéről a weboldalán és/vagy a Facebook oldalán szervezett nyereményjátékokban – a meghirdetett játékszabályok szerint – részt kíván venni
 • a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, nyeremény esetén a nyertes érintett szállítási címének adatai: település neve, út, utca, tér stb. házszám, emelet ajtó, irányítószám. Továbbá az érintett Facebook oldalon regisztrált neve, a nyereményjátékokkal összefüggésben küldött/leadott hozzászólásai, külön hozzájárulás esetén az Adatkezelő nyereményjátékának nyerteseként való feltüntetés a Facebook oldalon.
 • az adatkezelés célja: az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékokon történő részvétel, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremény megküldése és az ehhez szükséges kapcsolattartás
 • az adatkezelés időtartama: az érintett önkéntes hozzájárulása visszavonásáig, illetve a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alá tartozó bizonylatok esetében nyolc évig
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a nyereményjátékokban történő részvétel kizártsága
 • az adatok forrása: az érintettől.
 • adatfeldolgozó:
 1. One Online Kft. székhely: 3300 Eger, Maklári utca 58. fszt. 2. cégjegyzékszám: 10 09 029941 adószám: 14911295-2-10 telefonszám: +36 70 636 0894 e-mail: info@oneonline.hu marketing tevékenységek végzése céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 2. MÉDIACENTER HUNGARY Kft. székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3.II/6., cégjegyzékszám: 03-09-114492, adószám: 13922546203, email: mediacenter@mediacenter.hu, telefonszám: 06/76-575-023, online tárhely biztosítása céljából lorinhungary.hu, www.justhouseholds.hu weboldalaknál, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 3. Továbbá, amennyiben a nyeremény átadásával kapcsolatosan számviteli okokból szükséges: Pronett Agria Kft. székhelye: 3300 Eger, Tévesztő köz 5. cégjegyzékszáma: 10-09-024690, email: smider.tunde@pronettagria.hu telefon:+36/30678-3656, könyvvizsgálói feladatok, számviteli kötelezettségek céljából, jogalap: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
 • adattovábbítás: Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. telefon: 06/1-767-8282, email: ugyfelszolgalat@posta.hu DHL Express Magyarország Kft. 1185 Budapest BUD Nemzetközi Repülőtér 302. telefon: 1/245-4545, email: hu@dhl.com, adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és a Posta tv. 54. § (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez (termékek kiszállításához) szükséges
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

Az érintett a jelen pontban megnevezett személyes adataira vonatkozó és a megjelölt adatkezelési célhoz írásban (weboldalon keresztül, emailben, faxon vagy postai úton papír alapon) adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Társaságunk a Facebook-tól semmilyen – személyes adatokra épülő – statisztikát (pl. látogatottsági) nem kér az az oldalán a nyereményjátékait felkereső, lájkoló, azon résztvevő, azzal kapcsolatosan véleményt megfogalmazó érintettek korára, nemére, családi állapotára stb. vonatkozóan.

Adatkezelő ugyanakkor felhívja az érintettek figyelmét, hogy a Facebook az Adatkezelőtől független, önálló adatkezelő. Ennek megfelelően, amennyiben a nyereményjáték az Adatkezelő Facebook oldalán is meghirdetésre kerül, abban az esetben az érintett részéről önkéntesen a Facebook oldalon keresztül megadott személyes adatok és az azokhoz kapcsolódó tartalmak elhelyezése, törlése, visszavonása, ill. ezen adatok kezelése tekintetében a Facebook adatkezelési szabályzata irányadó. Kérjük tehát, hogy a Facebook adatkezelési elveiről, szabályzatáról a közösségi oldal – alábbiakban hivatkozott – weboldalán keresztül szíveskedjenek tájékoztatást szerezni.

 

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

VII/11. Vélemények az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól a weboldalon

Az Adatkezelő weboldalán keresztül lehetőséget biztosít arra, hogy a termékeit vásárló, használó személyek, a termékekkel kapcsolatosan megfogalmazott részletes véleményüket mások számára is elérhetővé, megismerhetővé tegyék.

 • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól szöveges és/vagy pontszámos értékelést kíván adni és hozzájárul az értékelés nyilvánosságra hozatalához
 • a kezelt adatok köre: név, email cím, az értékelés pontszáma és/vagy szövege.
 • az adatkezelés célja: az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai iránt érdeklődők döntésének megkönnyítése az értékelés alapján a termékek folyamatos fejlesztése, a vásárlók kiszolgálásának javítása, vásárlói szokások elemzése, marketing célokra felhasználása
 • az adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a vélemény nyilvánosságra hozatalának elmaradása.
 • az adatok forrása: az érintettől.
 • adatfeldolgozó:
 1. One Online Kft. székhely: 3300 Eger, Maklári utca 58. fszt. 2. cégjegyzékszám: 10 09 029941 adószám: 14911295-2-10 telefonszám: +36 70 636 0894 e-mail: info@oneonline.hu marketing tevékenységek végzése céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 2. MÉDIACENTER HUNGARY Kft. székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3.II/6., cégjegyzékszám: 03-09-114492, adószám: 13922546203, email: mediacenter@mediacenter.hu, telefonszám: 06/76-575-023, online tárhely biztosítása céljából a lorinhungary.hu, www.justhouseholds.hu, weboldalaknál  jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 3. ForumSoft Kft. székhely: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 67. cégjegyzékszám: 13-09-128715, adószám: 11948829213 e-mail: support@netforum.hu tel: 0626/500-075, online tárhely biztosítása céljából gironde.hu weboldalnál jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 • adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot harmadik személynek.
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

Az érintett a jelen pontban megnevezett személyes adataira vonatkozó és a megjelölt adatkezelési célhoz írásban (weboldalon keresztül, emailben, faxon vagy postai úton papír alapon) adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

VII/12. Panaszokkal, minőségi kifogással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő a termékeivel és/vagy szolgáltatásaival kapcsolatban érkezett bármilyen jellegű panaszokat elektronikus úton, papír alapon és telefonon egyaránt fogadja, azokat jegyzőkönyv felvétele mellett kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről az érintett személyt tájékoztatja.

 • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéshez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Fgytv. 17/A § (7) bekezdése
 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőnél szóban személyesen telefonon, vagy írásban (ideértve a postai úton, az email és a fax útján érkezett panaszokat, minőségi kifogásokat is) panasszal és/vagy minőségi kifogással él az általa gyártott és forgalmazott termékkel és/vagy az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal szemben, vagy a termék/szolgáltatás forgalmazásával, értékesítésével összefüggő okból kifolyólag – pl. késedelmes szállítás – kifogást támaszt az Adatkezelő magatartásával, eljárásával, tevékenységével, mulasztásával stb. kapcsolatosan.
 • a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett panasz esetén a panaszt tevő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a panasszal, minőségi kifogással érintett termék/szolgáltatás megnevezése, vételára, egyéb azonosítója, a minőségi hiba leírása, az egyéb jellegű panasz tartalma, kifejtése, annak bizonyítékai, az érintett által érvényesíteni kívánt igény a panasz és/vagy minőségi kifogás rendezésének módja, a jegyzőkönyv adatai: felvételének helye, ideje, aláíró neve, aláírása.
 • az adatkezelés célja: az Adatkezelő és az érintett közötti esetleges jogvita eldöntéséhez bizonyíték szolgáltatása, az Adatkezelő által forgalmazott termékekkel/szolgáltatásokkal valamint az értékesítéssel összefüggő okból felmerülő panaszok, minőségi kifogások hatékony kezelése az ehhez szükséges azonosítás, kapcsolattartás, utólagos bizonyíthatóság
 • az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszokról, minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati példányai esetén három év, míg az esetleges visszáru bizonylatok, számlák esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év,
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a panasz és a minőségi kifogás kezelésének elmaradása
 • az adatok forrása: az érintettől.
 • adatfeldolgozó: nincs
 • adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot harmadik személynek
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

 

VII/13. Közösségi oldalon (Facebook) történő jelenlét

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi oldalon és ezáltal az érintett természetes személyek az Adatkezelővel annak termékeivel/ szolgáltatásaival kapcsolatosan különböző véleményeket észrevételeket fogalmazhatnak meg vagy az Adatkezelő által megosztott tartalmakra reagálhatnak, vele kapcsolatot tarthatnak.

Társaságunk a Facebook-tól semmilyen – személyes adatokra épülő – statisztikát (pl. látogatottsági) nem kér az oldalát felkereső érintettek korára, nemére, családi állapotára stb. vonatkozóan.

Az Adatkezelő a közösségi oldalon általa elhelyezett képek, videofelvételek közzététele előtt kikéri az érintett személyek írásbeli hozzájárulását, kivéve, ha a Ptk. 2:48. §-ában rögzített tömegfelvételről, vagy közéleti rendezvényről van szó.

 • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon és az Adatkezelő Facebookon található közösségi oldalát és azon megjelenő tartalmakat megosztja, kedveli (lájkolja), véleményezi, önként követi.
 • a kezelt adatok köre, forrása: az érintett közösségi oldalon regisztrált neve, fényképe, e-mail címe az Adatkezelővel, az általa gyártott termékekkel összefüggésben küldött véleménye, üzenete. Az adatok forrása közvetlenül az érintettől.
 • az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az adott közösségi oldalon az Adatkezelő termékeinek, akcióinak, az általa feltett tartalmaknak a megosztása, lájkolása és ezáltal az Adatkezelő és az általa gyártott termékek minél ismertebbé, népszerűbbé tétele és az Adatkezelő által hirdetett akciókról és egyéb információkról való tudomásszerzés, továbbá információ az Adatkezelő számára minőségjavítás céljából a termékek minőségét esetleges hiányosságait illetően.
 • az adatkezelés időtartama: az érintett törlésre irányuló kéréséig
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Adatkezelő közösségi oldalain történő megjelenés kizártsága
 • az adatok forrása: az érintettől.
 • adatfeldolgozó: One Online Kft. székhely: 3300 Eger, Maklári utca 58. fszt. 2. cégjegyzékszám: 10-09-029941 adószám: 14911295-2-10 telefonszám: +36/70-636-0894 e-mail: info@oneonline.hu marketing tevékenységek végzése céljából, jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 • adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot harmadik személynek.
 • nemzetközi adattovábbítás: nincs
 • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

 

Adatkezelő ebben az esetben felhívja az érintettek figyelmét, hogy a Facebook az Adatkezelőtől független, önálló adatkezelő. Ennek megfelelően az Adatkezelő Facebook oldalán az érintett részéről önkéntesen megadott személyes adatok és az azokhoz kapcsolódó tartalmak elhelyezése, törlése, visszavonása, ill. ezen adatok kezelése tekintetében a Facebook adatkezelési szabályzata irányadó. Kérjük tehát, hogy a Facebook adatkezelési elveiről, szabályzatáról a közösségi oldal – alábbiakban hivatkozott – weboldalán keresztül szíveskedjenek tájékoztatást szerezni.

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

 • AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a GDPR 32. cikk (1) bekezdése és a GDPR Preambulum (83) bekezdése alapján minden tőle telhető technikai és szervezési intézkedést meghozott és folyamatosan meghoz annak érdekében, hogy az adatkezelés kapcsán a személyes adatok védelmét a GDPR előírásainak megfelelően biztosítani tudja.

Adatkezelő olyan saját adatbiztonsági szabályzat(ok) és eljárás(ok) kialakítását végezte el, amely(ek) alkalmasak arra, hogy az általa kezelt adatok kockázati mértékének megfelelő adatbiztonságot garantálják, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés, törlés, megsemmisítés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal megakadályozására.

Adatkezelő az előző pontban felsorolt kritériumok teljesítésének érdekében az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket hozta:

pl.:külön erre a célra készített szoftver(ek) alkalmazása abból a célból, hogy a adatfeldolgozó számítógépes rendszeréhez (sem a hardver sem a szoftver eszközökhöz) az interneten keresztül ne lehessen könnyen hozzáférni

 1. külön wi-fi hálózat a munkavégzéshez és a privát használathoz a munkavállalók és a vendégek részére

pl: bizonyos személyes adatok titkosítása és/vagy álnevesítése

pl: biztonsági mentések rendszeressége: meghatározott időközönként

 1. a biztonsági mentések fizikailag más eszközre, mint ahonnan lementésre kerül

pl.: jelszóvédelem a számítástechnikai eszközökön

pl.: jelszóváltoztatás meghatározott időközönként

pl.: adatfeldolgozó munkatársait titoktartási kötelezettség köti

pl: Adatkezelő gondoskodik a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságáról, valamint arról, hogy az ilyen jellegű hibákról jelentés készüljön.

pl: az Adatkezelővel megállapodást kötött adatfeldolgozók vállalták, hogy meghatározott időközönként az adatkezelővel közösen áttekintik és szükség szerint felülvizsgálják a védelem megfelelőségét

Adatkezelő amellett, hogy folyamatosan törekszik arra, hogy csak olyan adatot kezeljen, amelyre az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges, azokat is csak addig, amíg szükséges, különös figyelmet fordít a weboldal informatikai védelmének folyamatos fenntartására, biztosítására.

A kamerarendszer által rögzített felvételek és azok biztonsági másolatai, valamint az egyéb személyes adatokat tartalmazó okiratok, dokumentumok az Adatkezelő székhelyén található – fokozott biztonsági intézkedések mellett tárolt – szerveren kerülnek rögzítésre. A szerver speciálisan erre a célra szolgáló zárható szekrényben van, amelyhez csak az Adatkezelő ügyvezetője és gazdasági vezetője, ill. távollétükben az általuk meghatalmazott személy rendelkezik kulccsal. A szerver emellett külön kamerával is megfigyelt.

A szerver a fizikai védelmet biztosító intézkedések mellett megfelelő informatikai védelemmel is ellátott, amelynek révén vírusfertőzés, hacker támadás, adatszivárgás, jogosulatlan személy részéről történő hozzáférés és egyéb informatikai veszély bekövetkezte és ezáltal adatvédelmi incidens bekövetkezésének esélye a lehető legkisebbre csökkent.

A szerver és a rajta tárolt személyes adatok adminisztratív oldalról történő védelmét pedig az Adatkezelő adatvédelmi struktúrája, szabályzatai, a szigorúan szabályozott és dokumentált hozzáférhetőség, az adatkezelést végző munkavállalók adatvédelmi oktatása biztosítja.

Az Adatkezelő a V. VI. és VII. pontokban felsorolt célokból és jogalap alapján kezelt adatkezelések során – ideértve azok tárolását, törlését, helyesbítését – folyamatosan gondoskodik arról is, hogy az érintettek adatainak védelmi szintje a jogszabályok szerinti elvárt mértékű legyen.

Amennyiben az adatkezelő jelen pontban felsorolt adatbiztonságot érintő törekvése ellenére bármely okból kifolyólag adatvédelmi incidens következne be az Adatkezelő az incidens súlyosságának megfelelően haladéktalanul megteszi azokat az intézkedéseket, amelyeket a jogszabályok előírnak.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén annak súlyosságától függően (amennyiben az adatsértés az érintettre magas kockázattal jár) haladéktalanul értesíti az érintetteket és az előírt 72 órán belül megteszi a Hatóság részére szükséges tartalmú bejelentést is.

A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatosan meghozott konkrét adatbiztonsági intézkedéseket részletesen a kameraszabályzat tartalmazza, amely minden érintett részére elérhető az Adatkezelő székhelyén az irodahelyiségében.

 1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

Mi az a COOKIE/SÜTI?

A COOKIE/SÜTI egy olyan kisméretű fájl, amelyeket a meglátogatott weboldalak tárolnak el az Ön számítógépen, okostelefonján, táblagépén (továbbiakban: készülékén) stb. Alkalmazásuk biztosítja, hogy a szolgáltató a felhasználó által elvárt tartalommal tudja megjeleníteni a weboldal tartalmát, (felhasználói élmény biztosítása) emellett a felhasználó böngészését hatékonyabbá tegyék, továbbá elősegítsék a felhasználó érdeklődési körének megfelelő tartalom megjelenítését, vagy pl. nyelvi beállítások, ill. audio és videó fájlok használatához (lejátszásához) is szükségesek. A sütik számtalan funkcióval és eltérő élettartammal rendelkeznek és nagyon sok fajtájuk ismert.

Ennek alapján megkülönböztetünk (a teljesség igénye nélkül) pl.

 1. Feltétlenül szükséges sütiket, amelyekre az adott weboldal funkcióinak működéséhez elengedhetetlenül szükség van.
 2. Vannak továbbá úgynevezett teljesítmény sütik, amelyek arról gyűjtenek adatokat, hogy milyen módon használják az adott oldalt a felhasználók így segítve az üzemeltetőt a weboldal fejlesztésében.
 3. Vannak továbbá funkció sütik, amelyek a weboldalak kezelését, annak funkcióit javítják.
 4. Ugyancsak vannak továbbá harmadik fél pl. egyes közösségi oldalak, mint a Facebook által létrehozott sütik, amelyek pl. lehetővé teszik a reklámok hatékonyságának nyomon követését. Ezen sütik alkalmazásával az Adatkezelő nem látja az egyes felhasználó személyes adatait. Ezeket az adatokat a Facebook tárolja és feldolgozza továbbá összekötheti az érintett felhasználói fiókjával ill. felhasználhatja reklámcéljaira a Facebook adat-felhasználási irányelvének megfelelően. Az érintett megengedheti a Facebook és annak partnerei számára a reklámok megjelenítését a Facebookon és azon kívül.

Tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C tv. (Ehtv.) 155. § (4) bekezdéséreEgy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni”- amennyiben nem kívánja engedélyezni a sütik elhelyezését, akkor az Adatkezelő nem helyez el sütiket az Ön készülékén. A sütik korlátozása természetesen ugyanakkor azzal jár, hogy a weboldal tartalma nem az Ön által megjeleníteni kívánt tartalommal és formában, hanem ehhez képest csupán egyfajta „korlátozott módban” lesz elérhető, emellett bizonyos funkciók egyáltalán nem, vagy csak részben lesznek elérhetők.

A sütik gyakran tárolják a weboldalakkal kapcsolatos beállításokat, mint az alapértelmezett nyelv vagy hely. A weboldalra visszalátogatva a böngésző elküldi az adott weboldallal kapcsolatos sütiket. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson.

Alapértelmezés szerint a sütik adatgyűjtése és elküldése észrevétlen a felhasználó számára. Azonban lehetőség van a böngészőkben a beállítások módosítására, amelynek hatására jóváhagyható vagy elutasítható többek között a sütik tárolására, vagy a böngésző bezárásakor azok törlésére vonatkozó kérés.

A SÜTIK kikapcsolása a következőképpen történik az alábbi böngészők esetén:

Microsoft Internet Explorer

 1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot, majd az ‘Internetbeállítások’ parancsot
 2. Kattintson az ‘Adatvédelem’ fülre
 3. Válasszon ki egy szintet a sütik biztonsági szintjének beállításához, kezdve az Összes süti blokkolásától a Magas, Közepesen magas, Közepes (ajánlott szint), Alacsony és az Összes süti elfogadása közül.
 4. Részletesebb tájékoztatásért kattintson az alábbi linkek valamelyikére:

IE 9 –http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

IE 7/8 –http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Google Chrome

 1. Kattintson a Crome menüre és válassza ki a Beállítások’ menüpontot a böngésző eszköztárán
 2. Kattintson a ‘Speciális beállítások megjelenítése’ linkre
 3. Az ‘Adatvédelem’ részben kattintson a ‘Tartalombeállítások’ gombra
 4. Változtassa át a sütik beállítása részben ‘Az összes süti- és webhelyadat eltávolítását’
 5. Kattintson az ‘Ok’ gombra
 6. Kattintson a ‘Bezárás’ ikonra

Firefox

 1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót
 2. Kattintson az ‘Adatvédelem’ panelre
 3. A ‘Sütik’ menüpont alatt törölje a ‘Sütik elfogadása webhelyekről’ opciót

Opera

 1. Válassza ki ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót
 2. Kattintson a ‘Haladó’ panelre majd ‘Sütik’-re
 3. Kattintson a Soha nem fogad el sütit’ lehetőségre
 4. Kattintson az ‘OK’ gombra

Safari

 1. Kattintson az Eszközök gombra a menüsorban majd a ‘Beállításokra’
 2. Kattintson a ‘Biztonság’ panelre
 3. A ‘Sütik elfogadása’ részben kattintson a ‘Soha’ részre
 4. Kattintson az X-re a jobb felső sorban a menü bezárásához

Ahogy azt az Adatkezelő jelen Szabályzat bevezetőjében már kiemelte, az adatkezelés szabályait rögzítő releváns jogszabályok mellett a Hatóság ajánlásait, tájékoztatóit is igyekszik a lehető legteljesebb mértékben figyelembe venni. Ennek megfelelően pl. a Hatóság 2016. július hónapban kiadott webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően Adatkezelő azon felhasználók számára, akik a sütik szerepéről további, bővebb információhoz szeretnének jutni javasolja, hogy keressék fel a Hatóság  által ajánlott Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség http://www.youronlinechoices.com/hu/adatvedelem elérhetőség alatti weboldalát, ahol részletes és alapos tájékoztatót találnak a sütik szerepéről.

Google Analytics alkalmazása: a weboldal használja ezt az ingyenesen elérhető rendszert, amely megmutatja a felhasználók honlapböngészési szokásait, ezen belül pl. azt, hogy a látogatók honnan kattintottak át, mennyi időt töltenek a weboldalon, illetve hogy földrajzilag hol találhatók. De megtudható az alkalmazásával, hogy a látogatók hogyan érik el a weboldalt, meghatározhatók a forgalmi források (melyik böngészőből), mikor lépnek be a látogatók, belépés után hová érkeznek, a honlapon melyik oldalon milyen a visszafordulási arány stb. Erről különböző statisztikák készülnek (ideértve az IP címeket is) A Google Analytics és rajta keresztül (weboldal bal alsó sarkán) a Google adatvédelmi szabályzata is elérhető az alábbi linken: https://www.google.hu/intl/hu_ALL/analytics/features/index.html

Weboldalaink meglátogatásával, weboldalunk használatával a következő sütik kerülnek elhelyezésre az Ön készülékén az alábbiakban felsorolt célokból és időtartamig:

http://www.gironde.hu/

Domain Süti neve Süti típusa Hozzáféréssel érintett adatok Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Lejárati időtartam
gironde.hu __utma Elengedhetetlen Felhasználói adat IP cím Az Ön hozzájárulása (amely visszavonható a böngészőjében a sütik kezelésének tiltásával) A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele Az utolsó aktivitást követően 2 év
gironde.hu __utmb Elengedhetetlen Felhasználói adat IP cím Az Ön hozzájárulása (amely visszavonható a böngészőjében a sütik kezelésének tiltásával) A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele Az utolsó aktivitást követően 1 év
gironde.hu __utmc Beállítások Az Ön hozzájárulása (amely visszavonható a böngészőjében a sütik kezelésének tiltásával) A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele
gironde.hu __utmz Beállítások Az Ön hozzájárulása (amely visszavonható a böngészőjében a sütik kezelésének tiltásával) A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele Az utolsó aktivitást követően 1 év
gironde.hu __utmt Beállítások Az Ön hozzájárulása (amely visszavonható a böngészőjében a sütik kezelésének tiltásával) A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele Az utolsó aktivitást követően 1 év
gironde.hu PHPSESSID Munkamenet
google.hu GMAIL_IMP Munkamenet A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele Az utolsó aktivitást követően 1 év

 

http://www.lorinhungary.hu/

Domain Süti neves Süti típusa Hozzáféréssel érintett adatok Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Lejárati időtartam
lorinhungary.hu __utma Elengedhetetlen Felhasználói adat IP cím Az Ön hozzájárulása (amely visszavonható a böngészőjében a sütik kezelésének tiltásával) A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele Az utolsó aktivitást követően 2 év
lorinhungary.hu __utmb Elengedhetetlen Felhasználói adat IP cím Az Ön hozzájárulása (amely visszavonható a böngészőjében a sütik kezelésének tiltásával) A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele Az utolsó aktivitást követően 1 év
lorinhungary.hu __utmc Beállítások Az Ön hozzájárulása (amely visszavonható a böngészőjében a sütik kezelésének tiltásával) A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele
lorinhungary.hu __utmz Beállítások Az Ön hozzájárulása (amely visszavonható a böngészőjében a sütik kezelésének tiltásával) A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele Az utolsó aktivitást követően 1 év
lorinhungary.hu __utmt Beállítások Az Ön hozzájárulása (amely visszavonható a böngészőjében a sütik kezelésének tiltásával) A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele Az utolsó aktivitást követően 1 év
lorinhungary.hu PHPSESSID Munkamenet
google.hu GMAIL_IMP Munkamenet A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele Az utolsó aktivitást követően 1 év

 

www.justhouseholds.hu

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az általa igénybevett adatfeldolgozókat, valamint adattovábbítás címzettjeit feltünteti a V. VI. VII. pontokban részletesen felsorolt adatkezelési tevékenységeinél.

Adatkezelő személyes adatokat adatfeldolgozási és adattovábbítási célból a fizetési rendszert biztosító pénzügyi szolgáltató, a tárhely/szerverszolgáltató, a könyvelési/bérszámfejtési tevékenységet és a marketing tevékenységet végző partnercég részére ad át.

Az alábbiakban felsoroljuk az adatfeldolgozás, adattovábbítás során az Adatkezelő által tiszteletben tartott azon szabályok, amelyeket Adatkezelőként az adatfeldolgozóval is törekszik a lehető legteljesebb mértékben betartatni:

 • Az adattovábbításra az érintett önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály rendelkezése alapján kerül sor abban az esetben, ha az adattovábbítás jogalapja egyértelmű és az adattovábbítás címzettje, célja meghatározott.
 • Az adatfeldolgozással kapcsolatosan az adatfeldolgozónak adott utasításokat az Adatkezelő határozza meg, az adott utasítások jogszerűségéért is ő felel.
 • Az adatfeldolgozó a részére átadott személyes adatok tekintetében saját részre további adatfeldolgozást vagy adatkezelést nem végezhet.
 • Az adatfeldolgozó köteles betartani az Adatkezelő utasítását az adatfeldolgozásra átadott adatokra vonatkozóan.
 • Ennek megfelelően az adatfeldolgozó a részére átadott adatokat illetően önállóan érdemi döntést nem hozhat (pl. önálló döntése alapján nem törölheti az adatfeldolgozás céljából átadott személyes adatot.)
 • Az adatfeldolgozó további ún. al adatfeldolgozót csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye alapján vehet igénybe.
 • Amennyiben adatvédelmi incidens az adatfeldolgozónál következik be az adatfeldolgozó köteles azt indokolatlan késedelem nélkül jelenteni az Adatkezelőnek.
 • Adatkezelő az adattovábbítás és adatfeldolgozás során is maximálisan törekszik a GDPR előírásinak, elveinek betartására.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait a GDPR III. fejezete 12-22 és 34. cikkei, valamint az Infotv. 23. § (bírósághoz fordulás joga bővebben a következő XII. pontban) és 25. §-ai tartalmazzák. A Szabályzatban az érintettek jogait a mindkét jogszabályra figyelemmel foglaljuk össze:

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy jogaik gyakorlására az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségeit használhatják.

A GDPR szerinti általános szabályok: amelyek teljesítése érdekében az Adatkezelőnek meg kell tenni a szükséges intézkedéseket

 • minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtani.
 • az információkat írásban vagy más módon ideértve az elektronikus utat is kell megadni.
 • az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a személyazonosságát.
 • ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be a választ is elektronikus úton kell megadni kivéve ha az érintett másképp kéri.
 • a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől egy hónapon belül kell megadni a 15 – 22 cikk szerinti kérelmek kapcsán hozott intézkedésekről és amely határidő szükség szerint amennyiben a kérelem összetett, ill. nagy számú kérelem érkezik az Adatkezelőhöz további két hónappal meghosszabbítható.
 • az Adatkezelőnek legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatni kell az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, ha nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, ill. egyidejűleg arról hogy a Hatósághoz panaszt nyújthat be és bírósági jogorvoslattal is élhet.
 • a 13. 14 cikkek szerinti információkat, továbbá a 15. cikk és a 22 cikk között nevesített jogok esetén valamint a 34. cikk (tájékoztatás adatvédelmi incidensről) szerinti tájékoztatásokat díjmentesen kell megadni az érintett részére. Amennyiben az érintett kérelme ismétlődő jellegű vagy egyértelműen megalapozatlan (bizonyítása az Adatkezelő dolga) akkor az Adatkezelőnek joga van ésszerű összeg felszámítására.

 

Az egyes érintetti jogok:

 • tájékoztatáshoz való jog: GDPR 13. és 14. cikk

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. f) adott esetben annak tényét, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

 

továbbá ezen felül az Adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia:

 1. személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (érintett önkéntes hozzájárulása különleges személyes adatok kezelésére az Adatkezelő ill. az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak ilyen adatokat nem kérnek és nem kezelnek) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. f) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fentiekben említett minden releváns kiegészítő információról.

emellett tájékoztatási kötelezettség terheli az Adatkezelőt:

 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, és az elhárítására megtett intézkedésekről
 • az adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről
 • az adatfeldolgozó adatairól abban az esetben, ha adatfeldolgozót vett igénybe.
 • személyes adatokhoz való hozzáférési jog: GDPR 15 cikk

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontja,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 • helyesbítéshez való jog: GDPR 16 cikk

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Amennyiben a helyesbítéshez szükséges adatok az Adatkezelő rendelkezésére állnak akkor az adatok helyesbítését az adatkezelő automatikusan – külön erre irányuló kérelem nélkül is – elvégzi.

 

 • törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): GDPR 17. cikk

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ugyanakkor a törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem abszolút, tehát nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: GDPR 18. cikk

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Amennyiben az érintett adatai korlátozás alá kerültek az Adatkezelő a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintetteket.

 

 • adathordozhatósághoz való jog: GDPR 20 cikk

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek az adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul és automatizált módon történik.

Ugyanakkor ezen jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és kötelezettségeit.

 • tiltakozáshoz való jog: GDPR 21. cikk

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az alábbiakon alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 • automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: GDPR 22. cikk (ilyen jellegű adatkezelést az Adatkezelő nem végez, jelen pont csupán a teljesség igénye miatt kerül ismertetésre)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a jogosultság nem alkalmazható abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A GDPR értelmében „profilalkotásnak” minősül a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 • A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően Infotv. 25. §

Az érintett halálát követően GDPR hatálya alá tartozó adatkezelések esetén az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető hozzáférési jogot, helyesbítéshez való jogot, törléshez való jogot, adatkezelés korlátozásához való jogot, illetve tiltakozási jogot az érintett által közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

A GDPR hatálya alá nem tartozó adatkezelések esetében a gyakorolható jogok a hozzáférési jogot, helyesbítéshez való jogot, törléshez való jogot és az adatkezelés korlátozásához való jogot jelenti.

Ha az érintett nem tett a fentiek szerinti jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult bizonyos jogok gyakorlására a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelések, illetve az az alá nem eső adatkezelések tekintetében, az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 • JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogai érvényesülésnek biztosítékaként az érintett részéről benyújtott kérelmet Társaságunk a benyújtástól számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt ingyenesen írásban (elektronikus úton, amennyiben a kérelem is így érkezett) értesíti.

Amennyiben tehát Önnek, mint érintettnek a személyes adatainak Társaságunk általi kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, kérése van, kérjük, hogy a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, vagy tiltakozás iránti jogainak gyakorlása során – adatvédelmi tisztviselőinken keresztül – forduljon bizalommal hozzánk. Társaságunk kiemelt figyelmet fordít az adatvédelmi előírások maradéktalan betartására ezen belül az érintettek részéről érkező kérések, kérelmek megválaszolására és az e körben felmerült esetleges problémák megnyugtató rendezésére. Társaságunk megkeresésével nemcsak a lehető leggyorsabb megoldási lehetőséget biztosítjuk Önnek a felmerült konkrét adatvédelmi probléma, kérdés rendezésében, hanem egyúttal elkerülhetővé válnak a felesleges, megalapozatlan hatósági, bírósági eljárások megindításai is.

Amennyiben Társaságunk a kérelemnek helyt ad, abban az esetben az általunk, illetve a megbízásunkból vagy rendelkezésünk szerint eljáró adatfeldolgozó a személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza. A kérelemnek helyt adás esetén Társaságunk értesíti továbbá azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

Amennyiben a kérelmét Társaságunk elutasítaná, erről Önt írásban haladéktalanul tájékoztatjuk, közölve az elutasítás ténye mellett annak jogi és ténybeli indokait, és az Önt megillető jogokat (ezen belül, hogy a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja).

Önt kérelmének elutasítása esetén az alábbi jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

 

 1. Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll
 2. A Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.
 3. Az érintett bírósághoz is fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az Adatkezelőt, ill. a megbízása alapján eljáró adatfeldolgozót:

 • a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,
 • az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve
 • az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására
 • kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

 

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől (Társaságunktól) vagy a Társaságunk adatfeldolgozójától kártérítésre jogosult.

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Társaságunk illetve Társaságunk adatfeldolgozója mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:         1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím:                1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon:          +36 (1) 391-1400

Fax:                 +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL:               http://naih.hu

Tájékoztató az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról:

http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

 • A SZABÁLYZATTAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

JELEN SZABÁLYZAT szerzői jogi műnek minősül, amely után a szerzői jogi védelem kizárólag A SZABÁLYZAT KÉSZÍTŐIT ILLETI MEG. Ennek megfelelően tilos a SZABÁLYZAT KÉSZÍTŐINEK kifejezett írásos hozzájárulása hiányában jelen SZABÁLYZAT tartalmát akárcsak részben is harmadik személy részére LEMÁSOLNI, ÁTDOLGOZNI, MINTAKÉNT, SABLONKÉNT FELHASZNÁLNI, ÉRTÉKESÍTENI, vagy – IDE NEM ÉRTVE A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK SZERINTI SZABAD FELHASZNÁLÁS ESETEIT – bármilyen egyéb módon felhasználni (továbbiakban: engedély nélküli felhasználás). AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI FELHASZNÁLÁS KÖRÉBE TARTOZÓ MAGATARTÁST MEGVALÓSÍTÓ SZEMÉLY tudomásSAL BÍR ARRÓL, HOGY EMIATT A SZERZŐI JOGI JOGOSULTAK A POLGÁRI JOG SZABÁLYAI SZERINT KÁRTÉRÍTÉSI KÖVETELÉSSEL FOGNAK ÉLNI VELE SZEMBEN.

 

 

1.SZÁMÚ MELLÉKLET

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT A GIRONDE KFT. JOGI SZEMÉLY/EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜZLETI PARTNEREINEK ALKALMAZÁSÁBAN ÁLLÓ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK JOGSZERŰ KEZELÉSÉHEZ

A GIRONDE Kft. (továbbiakban: Társaság/Adatkezelő) jelentős számú, mintegy 100-200 közöttire tehető üzleti partnerrel rendelkezik, akik között jogi személyként beszállítók, fuvarozók, viszonteladók, valamint egyéni vállalkozók is vannak. Ezen partnerek túlnyomó többségével az Adatkezelő üzleti kapcsolata folyamatos, állandó jellegű, az érintett gazdasági társaságok/egyéni vállalkozók az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékek állandó vásárlói, viszonteladói, vagy éppen a termékek folyamatos elszállításában, ill. az alapanyagok beszállításában vesznek részt.

 

 1. A Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke/az adatkezelés célja, az érintett természetes személyek és adatok köre

Az Adatkezelőnek az üzleti partnereivel történő folyamatos kapcsolattartás, a termékáramlás biztosítása, a szerződések megkötése, teljesítése, a szerződések megkötését követően a Ptk. 6:62 §-ában rögzített együttműködési és tájékoztatási kötelezettség betartása és ezzel a szerződésszegés, vagy éppen a szerződéses késedelem elkerülése okán – az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: Rendelet/GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján – jogos érdeke fűződik a jogi személy és egyéni vállalkozó üzleti partnereinél a kapcsolattartóként kijelölt természetes személy munkavállalóknak, vagy éppen vezető beosztású személyeknek, bizonyos konkrétan meghatározott személyes adatainak a kezeléséhez.

Ezzel egyidejűleg ugyanakkor az Adatkezelő fentebb hivatkozott jogos érdekeivel megegyező okokból a kapcsolattartó érintett természetes személy és/vagy annak munkáltatója számára is ugyanilyen fontos (az ő érdekét is ugyanolyan mértékben szolgálja), hogy az Adatkezelőtől időben értesüljön, vagy éppen az Adatkezelőt időben értesíthesse az ő szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez szükséges körülmények változásáról, ehhez pedig elengedhetetlen és nélkülözhetetlen, hogy az Adatkezelő a kapcsolattartó személyek bizonyos személyes adatait megismerje és kezelje.

Ezen elérhetőségek ismerete nélkül az üzleti jogviszony folyamatos fenntartásához szükséges kapcsolattartás, továbbá az azt érintő egyéb lényeges tudnivalók, információk időben történő közlése teljességgel ellehetetlenülne.

Az érdekmérlegelési teszttel érintett személyes adatok köre a következő:

 • az érintett neve,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe és
 • esetlegesen (jellemzően egyéni vállalkozók esetén) az érintett lakcíme.

 

Az üzleti életben számos esetben fordul(hat) elő, hogy a szerződés teljesítését annak megkötését követően olyan – előre nem látható és tervezhető – körülmény érinti, vagy veszélyezteti, amely miatt az Adatkezelőnek az érintett üzleti partnernél kijelölt kapcsolattartó személlyel haladéktalanul (pl. rövid úton telefonon, vagy e-mailben) egyeztetnie szükséges.

Azoknál az egyéni vállalkozóknál, ahol a lakhely és a székhely egy és ugyanazon postai címre van bejelentve, ott a szerződések és egyéb üzleti iratok papír alapú megküldéséhez ugyancsak nélkülözhetetlen az érintett kapcsolattartó személy lakcímének a kezelése is.

Amennyiben az Adatkezelő ezeket a személyes adatokat a vele üzleti kapcsolatban álló partnerek természetes személy kapcsolattartói részéről nem kezelné, abban az esetben az Adatkezelő a fentiekben felsorolt célokat, szerződéses kötelezettségeit és jogos érdekeit nem lenne képes megvalósítani.

Mindezen tények alapján megállapítható, hogy az érintett kapcsolattartó személyek fentiekben felsorolt személyes adatainak kezelése feltétlenül szükséges, ezen személyes adatok kezelése helyett nem létezik olyan más módszer, vagy alternatív megoldás, amelynek révén az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges célok ezen személyes adatok kezelése nélkül is megvalósíthatóak lennének

 1. Az érintettek érdekei, elvárásai, alapjogok

Az Adatkezelő fentiekben részletesen megindokolt jogos érdekei mellett az érintettnek az Alaptörvény 6. cikk (2) bekezdése alapján joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR 1. cikk (2) bekezdése rögzíti, hogy a Rendelet védi a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait.

Az érintett jogi személy üzleti partnereknél és egyéni vállalkozóknál kapcsolattartásra kijelölt természetes személynek a fentiek szerint védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy:

 • információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsák
 • az Adatkezelő az adatait csak a szükséges ideig tárolja, az Adatkezelő által megismert adatai sorsát nyomon követhesse, saját maga rendelkezhessen az adatai felett
 • a megszerzett adatokat az Adatkezelő a fentiekben feltüntetett céltól eltérő célra – pl. más adatokkal összekapcsolásra – ne használja, azokat az érintett előtt nem ismert harmadik személy részére ne továbbítsa, azokhoz az Adatkezelőnél csak szűk személyi kör férhessen hozzá
 • amennyiben az adatkezelési cél megszűnt, az Adatkezelő az adatokat haladéktalanul törölje
 • az Adatkezelő az adatokat szükség esetén haladéktalanul helyesbítse
 • az Adatkezelő a személyes adatai biztonsága érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtson végre
 • Az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhessen személyes adatai kezelésével kapcsolatban, valamint tiltakozhasson személyes adatai kezelése ellen továbbá kérhesse azok törlését, helyesbítését

 

III. A kezelt adatok időtartama

Az Adatkezelő az I. pont alatt meghatározott személyes adatokat főszabály szerint még 5 évig kezeli azt követően, miután az adott üzleti partnerrel fennálló üzleti kapcsolata megszűnt, vagy az adott üzleti partnernél a kapcsolattartó személyében változás következik be. Az Adatkezelő az 5 éves adatkezelési időtartam meghatározásánál a Ptk. 6:22 §-ában meghatározott általános elévülési idő 5 éves időtartamát vette figyelembe.

Az 5 éves adatkezelési időtartam oka, hogy amennyiben az adott üzleti partnerrel kötött szerződésből, a szerződés teljesítése során, vagy azt követően az általános elévülési időn belül jogvita támad, az Adatkezelőnek bizonyítania kell tudnia az adott jogvita elbírálásánál, hogy szerződésszerűen járt el a szerződés létrehozása, teljesítése, vagy éppen az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének teljesítése során.

Ahhoz, hogy az Adatkezelő mindezeket bizonyítani tudja, nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzen azokkal az információkkal, okiratokkal, adatokkal, bizonyítékokkal, amelyek révén szerződésszerű magatartása igazolható. Ezek az információk, okiratok, adatok szükségszerűen tartalmazhatják – legalább részben – az adott üzleti partnernél kijelölt természetes személy kapcsolattartó I. pont alatt felsorolt személyes adatait.

Amennyiben az adott okirat esetében jogszabály hosszabb időtartamot határoz meg: ilyen pl. számlák és egyéb bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, amely nyolc éves időtartamot ír elő, abban az esetben az adott jogszabályban meghatározott időtartamig őrzi és kezeli az adatot az Adatkezelő.

 

 1. Biztosítékok

Az Adatkezelő számos – az alábbiakban felsorolt – biztosítékot, adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedést nyújt az érintett személyek számára annak érdekében, hogy az okozott érdeksérelmet a lehető legkisebb mértékűre csökkentse.

 • Adatkezelő az érintett személyt az I. pontban nevezett adatai kezeléséről külön okirat útján tájékoztatja, amelynek megismerését és tudomásul vételét az érintett ellenjegyzése tanúsít.
 • Emellett az Adatkezelő a saját weboldalán gironde.hu, www.lorinhungary.hu, www.justhouseholds.hu elérhetőségek alatt az “Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat” (továbbiakban: Szabályzat) mellékleteként közzéteszi jelen érdekmérlegelési teszt eredményét ezáltal is tájékoztatva az érintett természetes személyeket.
 • Az érdekmérlegelési tesztet az Adatkezelőtől független szakemberek készítették.
 • Az Adatkezelő az érdekmérlegelési tesztet 2 évente felülvizsgálja és szükség szerint kiegészíti, korrigálja, ill. további garanciákat vezet be.
 • Az Adatkezelő biztosítja, hogy a megszerzett adatokat a fentiekben feltüntetett céltól eltérő célra – pl. más adatokkal összekapcsolásra – ne használják, azokat az érintett előtt nem ismert harmadik személy részére ne továbbítsák, azokhoz az Adatkezelőnél csak szűk személyi kör férhessen hozzá.
 • Az adatok törlése haladéktalanul megtörténik a fentiekben meghatározott elévülési határidő letelte után.
 • Az érdekmérlegelési teszttel érintett adatokhoz az Adatkezelőnél csak szűk személyi kör férhet hozzá, ezeket az adatokat az Adatkezelő szükség szerint csak a könyvelési feladatokat ellátó munkavállalók és a szintén könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozó részére teszi hozzáférhetővé, más személy részére sem belföldre, sem külföldre nem továbbítja, más adatokkal és nyilvántartásokkal össze nem kapcsolja, azokkal profilalkotást, automatizált döntéshozatalt nem végez nem vesz igénybe, a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az adatok védelme érdekében meghozta.
 • A Szabályzat révén az érintett – az érdekmérlegelési teszt eredményén kívül – tájékoztatást szerezhet az Adatkezelő adatvédelmi portfóliójáról, az Adatkezelő részéről végrehajtott konkrét adatbiztonsági intézkedésekről és az Adatkezelővel kapcsolatban álló azon adatfeldolgozó(k) személyéről, akik jogosultak az ő személyes adatainak megismerésére, feldolgozására.
 • Az érintett természetesen bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó révén feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, amely tájékoztatást az Adatkezelő a GDPR 12. cikk (3) bekezdésében rögzített 1 hónapos időtartamon belül biztosít az érintettnek.
 • Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adatok hibásak, a valóságnak nem felelnek meg, vagy tévesek, az érintettek kérhetik azok helyesbítését.
 • Az érintettek bármikor gyakorolhatják a GDPR-ben biztosított jogaikat (hozzáférés joga, helyesbítés és törlés joga, adatkezelés korlátozása, tiltakozás joga bővebben a Szabályzat XI. pontjában) Az Adatkezelő ezen kérelmeket megvizsgálja és a fentebb említett 1 hónapon belül tájékoztatja az érintetteket, hogy kérésük teljesíthető-e. Amennyiben nem, az Adatkezelő közli az elutasítás jogi és ténybeli indokait, okait.
 1. Az Adatkezelő jogos érdekének és az érintettek érdekeinek összevetése, az érdekmérlegelési teszt eredménye

Az érintett természetes személyek I. pont alatt felsorolt személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelőnek az érdekmérlegelési tesztben fentebb kifejtettek szerint lényeges és egyértelmű jogos érdeke fűződik. Emellett az Adatkezelőnek nem áll rendelkezésére olyan más eszköz, alternatív megoldás, amelynek révén ezen személyes adatok kezelése nélkül is megvalósíthatóak lennének az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges célok.

Az érintett személyeknek ugyancsak jelentős érdekük fűződik információs önrendelkezési joguk gyakorlásához, magánszférájuk és ezen belül az I. pont alatt felsorolt személyes adataik védelméhez. Társaságunk megítélése szerint ugyanakkor az érintett természetes személyek I. pont alatt felsorolt adatainak kezelése, azok Társaságunk általi megismerése nem okoz részükre nagyfokú sérelmet, amellett, hogy az adatkezelés a kapcsolattartó érintett természetes személy és/vagy annak munkáltatója számára is ugyanilyen fontos, az ő érdeküket is ugyanolyan mértékben szolgálja.

Az érintettek a Társaságunk által folytatott adatkezelés révén nem szembesülnek sem visszafordíthatatlan következményekkel, sem olyanokkal, amelyeket ne tudnának leküzdeni. Az adatkezelés lehetséges kockázatai következményeit illetően nem fenyegeti az érintetteket olyan veszély, amely az életüket veszélyeztetné, részükre jogosulatlan elbocsátást, vagy pénzügyi nehézséget eredményezne.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye ennek megfelelően az, hogy Társaságunknak, mint Adatkezelőnek az érintett természetes személy kapcsolattartók I. pontban felsorolt személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogos érdekei elsőbbséget élveznek az érintett személyes adatai védelméhez fűződő érdekeivel szemben. Társaságunk adatkezelésének jogalapja fennáll, az adatkezelés szükséges és arányos, mivel nincs olyan más módszer, megoldás, amelynek eredményeképp az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges célok az I. pont alatt nevezett személyes adatok kezelése nélkül is megvalósíthatóak lennének. A Társaságunk által meghozott biztosítékok, adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések pedig az érintett személyeknek okozott érdeksérelmet tovább csökkentik.

 

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT A GIRONDE KFT. JOGI SZEMÉLY/EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜZLETI PARTNEREIRŐL VEZETETT NYILVÁNTARTÁS JOGSZERŰ KEZELÉSÉHEZ

A GIRONDE Kft. (továbbiakban: Társaság/Adatkezelő) jelentős számú, mintegy 100-200 közöttire tehető jogi személy/egyéni vállalkozó üzleti partnerrel rendelkezik, akik között beszállítók, fuvarozók, viszonteladók, valamint egyéni vállalkozók is vannak. Ezen partnerek túlnyomó többségével az Adatkezelő üzleti kapcsolata folyamatos, állandó jellegű, az érintett gazdasági társaságok/egyéni vállalkozók az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékek állandó vásárlói, viszonteladói, vagy éppen a termékek folyamatos elszállításában, ill. az alapanyagok beszállításában vesznek részt.

Az Adatkezelő elektronikus/papír alapú nyilvántartást vezet valamennyi természetes személy és jogi személy üzleti partneréről, ill. a jogi személy üzleti partnerek kapcsolattartásra kijelölt természetes személy képviselőjéről.

 1. A Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke/az adatkezelés célja, az érintett természetes személyek és adatok köre

A GDPR 5. cikk 1 bekezdés d) pontjában rögzített pontosság elvére figyelemmel a Társaság kiemelt figyelmet fordít az üzleti partnerek és azok képviselői adatainak a pontosságára, azok változása esetén az adatok haladéktalan helyesbítésére, a nyilvántartás naprakészen tartására. Ezáltal a nem megfelelő személynek, vagy nem megfelelő elérhetőségre küldött e-mailek, levelek, sms-ek küldésének lehetősége és vele együtt az esetleges adatvédelmi incidensek bekövetkezésének lehetősége is nagymértékben lecsökken. A naprakész és pontos nyilvántartás emellett nagymértékben elősegíti az adott üzleti partnerrel történő folyamatos kapcsolattartást, a megkötött szerződések teljesítését, a fennálló szerződéses viszony aktuális főbb jellemzőinek (kedvezmények, rendelési mennyiségek, fizetési preferenciák stb.) gyors áttekintését, továbbá különböző statisztikai célokat is szolgál.

Az Adatkezelőnek a szerződések teljesítéséhez szükséges folyamatos kapcsolattartáson kívül, a termékáramlás biztosításához, továbbá a Ptk. 6:62 §-ában rögzített együttműködési és tájékoztatási kötelezettség betartásához és ezzel a szerződésszegés és a szerződéses késedelem elkerüléséhez is jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az üzleti partnereiről pontos adatokat tartalmazó naprakész nyilvántartással rendelkezzen.

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az Adatkezelő üzleti partnereinek is ugyanilyen fontos – a folyamatos üzleti kapcsolat fentiekben részletesen felsorolt szempontjaira figyelemmel, – hogy a nyilvántartásban szereplő adataikkal egyrészt rendelkezzen az Adatkezelő, másrészt amennyiben azokban változás következik be, azok pontosítása, helyesbítése a lehető leghamarabb megtörténjen.

 

Az érdekmérlegelési teszttel érintett személyes adatok köre a következő:

 • az érintett neve,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe és
 • esetlegesen (jellemzően egyéni vállalkozók esetén) az érintett lakcíme.
 • az érintett természetes személy üzleti partner személyre szabott – számos esetben egyúttal üzleti titkot is képező – fizetési, szállítási kedvezményei, korábbi rendelési adatai, fizetési preferenciái.

Az üzleti életben számos esetben fordul(hat) elő, hogy a szerződés teljesítését annak megkötését követően olyan – előre nem látható és tervezhető – körülmény érinti, vagy veszélyezteti, amely miatt az Adatkezelőnek az érintett üzleti partnernél kijelölt kapcsolattartó személlyel haladéktalanul (pl. rövid úton telefonon, vagy e-mailben) egyeztetnie szükséges.

Azoknál az egyéni vállalkozóknál, ahol a lakhely és a székhely egy és ugyanazon postai címre van bejelentve, ott a szerződések és egyéb üzleti iratok papír alapú megküldéséhez ugyancsak nélkülözhetetlen az érintett kapcsolattartó személy lakcímének a kezelése is.

Az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló üzleti partnernek ugyanúgy jogos érdeke fűződik ahhoz (ugyanúgy érdekében áll), hogy az Adatkezelő a korábbi rendelési adatairól, a számos esetben azon alapuló fizetési, szállítási kedvezményeiről, fizetési preferenciáiról, és az üzleti szerződések folyamatosságához szükséges elérhetőségeiről pontos, naprakész adatokon alapuló nyilvántartással rendelkezzen.

Mindezen tények alapján megállapítható, hogy az Adatkezelőnek a nyilvántartásban rögzített személyes adatok kezeléséhez jogos érdeke fűződik, ezen adatok kezelése feltétlenül szükséges, nem mellőzhető.

 1. Az érintettek érdekei, elvárásai, alapjogok

Az Adatkezelő fentiekben részletesen megindokolt jogos érdekei mellett az érintettnek az Alaptörvény 6. cikk (2) bekezdése alapján joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR 1. cikk (2) bekezdése rögzíti, hogy a Rendelet védi a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait.

Az érintett jogi személy üzleti partnereknél és egyéni vállalkozóknál kapcsolattartásra kijelölt természetes személynek a fentiek szerint védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy:

 • információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsák
 • az Adatkezelő az adatait csak a szükséges ideig tárolja, az Adatkezelő által megismert adatai sorsát nyomon követhesse, saját maga rendelkezhessen az adatai felett
 • a megszerzett adatokat az Adatkezelő a fentiekben feltüntetett céltól eltérő célra – pl. más adatokkal összekapcsolásra – ne használja, azokat az érintett előtt nem ismert harmadik személy részére ne továbbítsa, azokhoz az Adatkezelőnél csak szűk személyi kör férhessen hozzá
 • amennyiben az adatkezelési cél megszűnt, az Adatkezelő az adatokat haladéktalanul törölje
 • az Adatkezelő az adatokat szükség esetén haladéktalanul helyesbítse
 • az Adatkezelő a személyes adatai biztonsága érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtson végre
 • Az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhessen személyes adatai kezelésével kapcsolatban, valamint tiltakozhasson személyes adatai kezelése ellen továbbá kérhesse azok törlését, helyesbítését

III. A kezelt adatok időtartama

Az Adatkezelő az I. pont alatt meghatározott személyes adatokat főszabály szerint még 5 évig kezeli azt követően, miután az adott üzleti partnerrel fennálló üzleti kapcsolata megszűnt, vagy az adott üzleti partnernél a kapcsolattartó személyében változás következik be. Az Adatkezelő az 5 éves adatkezelési időtartam meghatározásánál a Ptk. 6:22 §-ában meghatározott általános elévülési idő 5 éves időtartamát vette figyelembe.

Az 5 éves adatkezelési időtartam oka, hogy amennyiben az adott üzleti partnerrel kötött szerződésből, a szerződés teljesítése során, vagy azt követően az általános elévülési időn belül jogvita támad, az Adatkezelőnek bizonyítania kell tudnia az adott jogvita elbírálásánál, hogy szerződésszerűen járt el a szerződés létrehozása, teljesítése, vagy éppen az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének teljesítése során.

Ahhoz, hogy az Adatkezelő mindezeket bizonyítani tudja, nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzen azokkal az információkkal, okiratokkal, adatokkal, bizonyítékokkal, amelyek révén szerződésszerű magatartása igazolható. Ezek az információk, okiratok, adatok szükségszerűen tartalmazhatják – legalább részben – az adott üzleti partnernél kijelölt természetes személy kapcsolattartó I. pont alatt felsorolt személyes adatait.

Amennyiben az adott okirat esetében jogszabály hosszabb időtartamot határoz meg: ilyen pl. számlák és egyéb bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, amely nyolc éves időtartamot ír elő, abban az esetben az adott jogszabályban meghatározott időtartamig őrzi és kezeli az adatot az Adatkezelő.

 

 1. Biztosítékok

Az Adatkezelő számos – az alábbiakban felsorolt – biztosítékot, adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedést nyújt az érintett személyek számára annak érdekében, hogy az okozott érdeksérelmet a lehető legkisebb mértékűre csökkentse.

 • Adatkezelő az érintett üzleti partner képviselő természetes személyt az I. pontban nevezett adatai kezeléséről külön okirat útján tájékoztatja, amelynek megismerését és tudomásul vételét az érintett ellenjegyzése tanúsít.
 • Emellett az Adatkezelő a saját weboldalán gironde.hu, www.lorinhungary.hu, www.justhouseholds.hu elérhetőségek alatt az “Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat” (továbbiakban: Szabályzat) mellékleteként közzéteszi jelen érdekmérlegelési teszt eredményét ezáltal is tájékoztatva az üzleti partnereket és az azokat képviselő természetes személyeket.
 • Az érdekmérlegelési tesztet az Adatkezelőtől független szakemberek készítették.
 • Az Adatkezelő az érdekmérlegelési tesztet 2 évente felülvizsgálja és szükség szerint kiegészíti, korrigálja, ill. további garanciákat vezet be.
 • Az Adatkezelő biztosítja, hogy a megszerzett adatokat a fentiekben feltüntetett céltól eltérő célra – pl. más adatokkal összekapcsolásra – ne használják, azokat az érintett előtt nem ismert harmadik személy részére ne továbbítsák, azokhoz az Adatkezelőnél csak szűk személyi kör férhessen hozzá.
 • Az adatok törlése haladéktalanul megtörténik a fentiekben meghatározott elévülési határidő letelte után.
 • Az érdekmérlegelési teszttel érintett adatokhoz az Adatkezelőnél csak szűk személyi kör férhet hozzá, ezeket az adatokat az Adatkezelő szükség szerint csak a könyvelési feladatokat ellátó munkavállalók és a szintén könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozó részére teszi hozzáférhetővé, más személy részére sem belföldre, sem külföldre nem továbbítja, más adatokkal és nyilvántartásokkal össze nem kapcsolja, azokkal profilalkotást, automatizált döntéshozatalt nem végez nem vesz igénybe, a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az adatok védelme érdekében meghozta.
 • A Szabályzat révén az érintett – az érdekmérlegelési teszt eredményén kívül – tájékoztatást szerezhet az Adatkezelő adatvédelmi portfóliójáról, az Adatkezelő részéről végrehajtott konkrét adatbiztonsági intézkedésekről és az Adatkezelővel kapcsolatban álló azon adatfeldolgozó(k) személyéről, akik jogosultak az ő személyes adatainak megismerésére, feldolgozására.
 • Az érintett természetesen bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó révén feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, amely tájékoztatást az Adatkezelő a GDPR 12. cikk (3) bekezdésében rögzített 1 hónapos időtartamon belül biztosít az érintettnek.
 • Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adatok hibásak, a valóságnak nem felelnek meg, vagy tévesek, az érintettek kérhetik azok helyesbítését.
 • Az érintettek bármikor gyakorolhatják a GDPR-ben biztosított jogaikat (hozzáférés joga, helyesbítés és törlés joga, adatkezelés korlátozása, tiltakozás joga bővebben a Szabályzat XI. pontjában) Az Adatkezelő ezen kérelmeket megvizsgálja és a fentebb említett 1 hónapon belül tájékoztatja az érintetteket, hogy kérésük teljesíthető-e. Amennyiben nem, az Adatkezelő közli az elutasítás jogi és ténybeli indokait, okat.
 1. Az Adatkezelő jogos érdekének és az érintettek érdekeinek összevetése, az érdekmérlegelési teszt eredménye

Az érintett természetes személyek I. pont alatt felsorolt személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelőnek az érdekmérlegelési tesztben fentebb kifejtettek szerint lényeges és egyértelmű jogos érdeke fűződik. Emellett az Adatkezelőnek nem áll rendelkezésére olyan más eszköz, alternatív megoldás, amelynek révén ezen személyes adatok kezelése nélkül is megvalósíthatóak lennének az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges célok.

Az érintett személyeknek ugyancsak jelentős érdekük fűződik információs önrendelkezési joguk gyakorlásához, magánszférájuk és ezen belül az I. pont alatt felsorolt személyes adataik védelméhez. Társaságunk megítélése szerint ugyanakkor az érintett természetes személyek I. pont alatt felsorolt adatainak kezelése, azok Társaságunk általi megismerése nem okoz részükre nagyfokú sérelmet, amellett, hogy az adatkezelés a kapcsolattartó érintett természetes személy és/vagy annak munkáltatója számára is ugyanilyen fontos, az ő érdeküket is ugyanolyan mértékben szolgálja.

Az érintettek a Társaságunk által folytatott adatkezelés révén nem szembesülnek sem visszafordíthatatlan következményekkel, sem olyanokkal, amelyeket ne tudnának leküzdeni. Az adatkezelés lehetséges kockázatai következményeit illetően nem fenyegeti az érintetteket olyan veszély, amely az életüket veszélyeztetné, részükre jogosulatlan elbocsátást, vagy pénzügyi nehézséget eredményezne.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye ennek megfelelően az, hogy Társaságunknak, mint Adatkezelőnek az érintett természetes személy kapcsolattartók I. pontban felsorolt személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogos érdekei elsőbbséget élveznek az érintett személyes adatai védelméhez fűződő érdekeivel szemben. Társaságunk adatkezelésének jogalapja fennáll, az adatkezelés szükséges és arányos, mivel nincs olyan más módszer, megoldás, amelynek eredményeképp az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges célok az I. pont alatt nevezett személyes adatok kezelése nélkül is megvalósíthatóak lennének. A Társaságunk által meghozott biztosítékok, adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések pedig az érintett személyeknek okozott érdeksérelmet tovább csökkentik.